Производство

Предприятията от производствения сектор* на икономиката, могат да кандидатстват по следните програми:

Микропредприятията (с персонал до 9 човека включително), които развиват дейност на територията на селска община, могат да кандидатстват по Програмата за развитие на селските райони. Финансират се разходи за строеж и ремонт на производстени помещения, закупуване на машини и оборудване, софтуер, транспортни средства за дейността, въвеждане на международни стандарти, консултантски разходи.

Всички останали производствени предприятия могат да кандидатстват по схемите по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. По различните схеми на програмата се финансират проекти свързани с технологична модернизация, повишаване на енергийната ефективност, внедряване на ИКТ технологии за управление на бизнеса, разработване на иновативни продукти.

Всички предприятия от производствения сектор могат да кандидатстват за финансиране на проекти, свързани с обучения на персонала, както и за проекти за подобряване на условията на труд, по схемите по програма „Развитие на човешките ресурси“.

* Без предприятията преработващи земеделски, горски продукти или рибни продукти

ФИНАНСИРАНИ СЕКТОРИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни