ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД

Консултации, разработване и управление на проекти
Начало Селски туризъм

Селски туризъм

Проекти за развитие на селски/алтернативен туризъм се финансират по мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности по Програмата за развитие на селските райони. Финансират се проекти за изграждане или разширяване на туристически обекти - къщи за гости, вили, хотели, мотели - с до 20 помещения за настаняване, заведения за хранене. Проектите трябва да се осъществяват на територията на селска община. Финансират се разходи за строителство, закупуване на оборудване, обзавеждане, транспортни средства за дейността, въвеждане на международни стандарти, консултантски разходи.

Бенефициенти по Мярка 6.4 за проекти за селски туризъм трябва да са регистрирани земеделски производител, чието стопанство има стандартен производствен обем над 8 000 евро.