ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД

Консултации, разработване и управление на проекти
Начало Селски туризъм

Селски туризъм

Проекти за развитие на селски/алтернативен туризъм се финансират по мярка 311 и мярка 312 по Програмата за развитие на селските райони. Финансират се проекти за изграждане или разширяване на туристически обекти - къщи за гости, вили, хотели, мотели - с до 20 помещения за настаняване, заведения за хранене. Проектите трябва да се осъществяват на територията на селска община. Финансират се разходи за строителство, закупуване на оборудване, обзавеждане, транспортни средства за дейността, въвеждане на международни стандарти, консултантски разходи.

Бенефициенти по мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" са новосъздадени или действащи микрофирми (с персонал до 9 човека включително), със седалище в селска община.

По мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" могат да кандидатстват фирми, регистрирани като земеделски производители, с доказан доход от земеделска дейност от предходната финансова година, със седалище в селска община.