ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД

Консултации, разработване и управление на проекти
Начало Земеделие/животновъдство

Земеделие и животновъдство

Фирмите и физическите лица, регистрирани като земеделски производители, могат да кандидатстват за финансиране на дейността си по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" по Програмата за развитие на селските райони. Финансират се проекти за създаване на трайни насаждения, закупуване на земеделска техника, оборудване за животновъдни ферми, разходи за строителство на селскостопански сгради, консултантски услуги и при определени условия - покупката на земя.

Предприятията от сектора на селското стопанство, които планират да развиват и друг вид дейност, могат да получат средства за стартиране на новия си бизнес по мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности". Мярката финансира проекти, които се реализират на територията на селска община, в областта на селския туризъм, изграждане на съоръжения за производство на електроенергия от ВЕИ, леката промишленост и услугите.