Конкурентоспособност и иновации в предприятията

През програмния период 2021-2027 г, средствата по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) са насочени към постигане на следните цели:

1. Засилване на капацитета за НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ и ИНОВАЦИИ и на въвеждането на модерни технологии
В изпълнение на тази цел, бизнесът ще получи подкрепа за:
• Осъществяване на вътрешни за предприятията НИРД и иновации;
• Внедряване на иновации в предприятията: въвеждане на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, вкл. маркетингова и организационна иновация;
• Създаване на нови и развитие на иновативни стартиращи предприятия, приоритетно с основна дейност във високотехнологичните или средно-високо технологичните сектори на преработващата промишленост и интензивните на знание услуги.
• Заявяване и защита на индустриална собственост в предприятията в т.ч. подкрепа за защита на патенти, полезни модели, дизайн. и др. подобни.
Основните целеви групи на подкрепа са: микро, малки и средни предприятия като приоритет ще се дава на предприятия, осъществяващи дейности, които са част от Стратегическите вериги на стойността на ЕС (Strategic Value chains): Чисти, свързани и автономни превозни средства; Интелигентно здраве; Индустриален Интернет на нещата; Кибер защита.

2. Насърчаване на ЦИФРОВИЗАЦИЯТА на бизнеса
В изпълнение на тази цел, бизнесът ще получи подкрепа за:
• Въвеждането на технологии от Индустрия 4.0 в предприятията;
• Въвеждане на стандарти в областта на Индустрия 4.0;
• Инвестиции, насочени към въвеждане на цифрови технологии, софтуер, цифрови приложения и прилагане на подходящи процеси за киберсигурност и поверителност на данните в МСП.
Основните целеви групи на подкрепата са: микро, малки и средни предприятия

3. Засилване на РАСТЕЖА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МСП
В изпълнение на тази цел, бизнесът ще получи подкрепа за:
• Технологично обновление в предприятията с потенциал за растеж.
• Реализиране на производствени инвестиции в предприятията съгласно регионалния потенциал за развитие, вкл. подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите.
• Създаване на нови и развитие на стартиращи предприятия.
• Подкрепа за растеж и конкурентоспособност на МСП в рамките на нови/съществуващи индустриални паркове, вкл. изграждане на производствена инфраструктура.
Основните целеви групи на подкрепа са микро, малки и средни предприятия, браншови/работодателски организации, институции, агенции в подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес средата, индустриални паркове.

4. Подобряване на ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
В изпълнение на тази цел, бизнесът ще получи подкрепа за:
• Дейности, насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията въз основа на препоръки от енергиен одит (обследване за енергийна ефективност);
• Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;
• Въвеждане на системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението;
Основните целеви групи по тази специфична цел са: микро, малки, средни и големи предприятия с потенциал за реализиране на мерки за енергийна ефективност.

5. Насърчаване на прехода към КРЪГОВА ИКОНОМИКА
В изпълнение на тази цел, бизнесът ще получи подкрепа за:
• по-ефективно използване в производството на природните ресурси, включително вода, в т.ч. намаляване на използването на първични суровини или увеличаване на използването на странични продукти и вторични суровини;
• увеличаване на трайността, възможностите за поправка, модернизиране или повторна употреба на продуктите;
• подобряване на възможностите за рециклиране на продуктите, включително рециклирането на отделните материали, съдържащи се в продуктите, наред с другото чрез заместване или намалена употреба на продукти и материали, които не подлежат на рециклиране;
• намаляване на съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите през целия им жизнен цикъл, включително чрез заместване на тези вещества с по-безопасни алтернативи;
• удължаване използването на продуктите, включително чрез повторно използване, проектиране за дълготрайност, промяна на предназначението, разглобяване, преработване, модернизиране и ремонт, и споделянето на продукти;
• Подкрепа за подобряване управлението на отпадъците в предприятията, в т.ч. предотвратяване и намаляване на генерирането на отпадъци, подготовка за повторна употреба, рециклиране. Ще се предоставя подкрепа за модернизиране на технологиите по пречистване и намаляване на замърсяването от производствени отпадъчни води;
• Подкрепа за създаване на партньорства между предприятия за постигане на промишлена симбиоза – споделяне на ресурси, услуги, вторични продукти, създаване на връзка между производства, при която отпадъците от едното представляват суровина за другото. Ще се насърчава промишлената симбиоза между големи и малки предприятия по веригите на стойността;
• Създаване на браншови платформи (например по материални потоци: пластмаси, дърво, стъкло и т.н.) за обмяна на добри практики.

Фокус при изпълнение на мерките ще бъде подкрепата за внедряване на цифрови технологии и разработването и въвеждането на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, ориентирани към трайно намаляване на ресурсната интензивност в промишлеността.
Приоритет ще се дава на предприятия, осъществяващи дейности, които са част от Стратегическите вериги на стойността на ЕС (Strategic Value chains): Чисти, свързани и автономни превозни средства; Индустрия с ниски емисии на CO2; Водородни технологии и системи.
Предвижда се също подкрепа за технологично развитие, иновации и ресурсна ефективност за предприятията за предварително третиране на отпадъци, като част от сектора на рециклирането. Предприятията, третиращи отпадъци допринасят за образуването на рециклирани материали/вторични суровини и въвеждането им отново в производствените вериги, като част от кръговата икономика. Производствените инвестиции и въвеждането на нови технологии е важно за дейността на предприятията от този сектор, както и за увеличаването на количествата вторични рециклирани материали, които да влязат обратно в икономиката.
Основните целеви групи по тази специфична цел са: микро, малки и средни предприятия от всички сектори на икономиката, вкл. предприятия, които извършват дейности с отпадъци (предварително третиране).

Кои са процедурите по програма „Конкурентноспособност и иновации в предприятията”, които в момента са отворени за кандидатстване или предстои да бъдат стартирани, проверете в менютата ТЕКУЩИ и ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни