Специфични обучения за заети лица

Бюджет: 10 млн. лева

Целта на процедурата е повишаване производителността на труда и адаптивността на наетия персонал и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения извън публичния сектор.

Допустими кандидати: работодатели

Допустими дейности
1. Обучение за придобиване на професионална квалификация;
2. Обучение за придобиване на ключови компетенции;
3. Осигуряване на достъп до продължаващо обучение;
4. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот.

Финансиране
1) в зависимост от категорията на предприето % на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е както следва:
70 % от допустимите разходи за микро и малки предприятия;
60 % от допустимите разходи за средни предприятия;
50 % от допустимите разходи за големи предприятия;
– БФП може да бъде увеличена с още 10 % (но не повече от общо 70%), ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение;
2) Максимален размер на БФП за проект: 3 911 660 лева

Ако кандидатстването по процедура „Специфични обучения за заети лица“ представлява интерес за Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проекта.

На етап изпълнение на проекта
3. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ЗУСЕСИФ.
4. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

За подробна консултация и разработка на проекти по процедура „Специфични обучения за заети лица”, може да се свържете с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0878 21 16 50, 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com