Предстоящи програми

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.343

Период за прием на проекти:01.07 - 03.08.2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Гълъбово и Опан

Мярка 5.1. Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития

Очакван период за прием на проекти: Март - Април 2020 г.

Мярка 6.4.2 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства

Срок за кандидатстване: Март - Април 2020

Бюджет: 10 282 870 лева

Мярката предоставя подпомагане за разширяване дейностите на земеделските стопанства с неземеделски такива за повишаване на тяхната устойчивост и подпомага процеса на преструктурирането им, като финансира проекти, които са насочени към:

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.297

Период за прием на проекти: 01.04 - 19.05.2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Очакван период за прием на проекти: Март - Април 2020 г.

Мярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

Период за прием на проекти: Април - Юни 2020 

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: 9 март - 11 май 2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Крумовград и Момчилград

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: Март - Април 2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Борино, Доспат и Сърница

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Период за прием на проекти: Март - Април 2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Брезово и Братя Даскалови

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: Април - Май 2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Костенец