Текущи програми

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Период за прием на проекти: 17.05 - 17.08.2022 г.

Бюджет: 39 116 000 лева