ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД

Консултации, разработване и управление на проекти
Начало Мнението на консултанта До 200 хил. евро безвъзмездно финансиране за проект за развитие на селски туризъм

До 200 хил. евро безвъзмездно финансиране за проект за развитие на селски туризъм

Ще бъдат подпомагани инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 стаи за гости.
Със средствата могат да бъдат финансирани разходите за изграждане, реконструкция или подобрение на сгради; закупуване на оборудване, транспортни средства, консултантски услуги; разходи за реклама на дейността. Разходите за хонорари на архитекти, инженери и консултантски услуги за подготовка на технически, работни проекти и пред-проектни проучвания, може да са извършени до 1 година преди кандидатстването, но не по-рано от 01.01.2007 г.

Проектите, трябва да бъдат реализирани в селски район. Няма да бъдат подпомагани инвестиции за развитие на туризма в населени места и курортни селища с развит масов туризъм.

За финансиране за развитие на селски туризъм ще може да се кандидатства по две мерки (подпрограми) по програма „Развитие на селските райони”. Това са мярка 311 - „Разнообразяване към неземеделски дейности” и мярка 312 - „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. По първата могат да кандидатсват само земеделски производители – физически или юредически лица, а по втората ще могат да кандидатстват стартиращи или действащи микрофирми, развиващи неземеделска дейност.  За целта физическите лица трябва да имат постоянен адрес, а едноличните търговци и юридическите лица седалище или регистриран клон на територията на общината, в която ще се осъществява туристическата дейност.

Повече за двете мерки може да прочетете в секцията ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ от  линковете по долу:
За земеделски производители: Мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности”.
За микрофирми: Мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.