оп конкурентноспособност

Разработване на продуктови и производствени иновации

Краен срок за прием на проекти: 26 септември 2017 г. Бюджет: 68 454 050 лв. Цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

Схема Подобряване на производствения капацитет на МСП

Бюджет по схемата: 293 374 500 лева Срок за кандидатстване: До 8 юли 2015 г. ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства До 8 септември 2015 г. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства До 9 ноември 2015 г., САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги Допустими за финансиране са разходи за:

Схема Енергийна ефективност в МСП

Краен срок за кандидатстване – 28.10.2016 г. Бюджет: 90 млн.евро (176 024 700 лв.)

Резултати от оценката на проектите по схема „Внедряване на иновации в предприятията“

МИЕ публикува резултатите от оценката на проектите по схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации с предприятията“. От постъпилите над 700 проекта, са класирани 436. Бюджетът на схемата, в размер на 88 012 350 лева, стига за финансиране на 109 проекта, от които:– микро и малки предприятия – 61 проекта, с резултат 82 и повече точки;– средни предприятия – 40 проекта, с резултат 81,50 точки;– големи предприятия – 8 проекта, с резултат 86,50 точки. В резервния списък остават общо 327 проекта, от които в отделните категории, както следва:– микро и малки предприятия – 192 проекта;– средни предприятия – 58 проекта;– големи предприятия […]

Информационен ден по схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Информационният ден ще се проведе на  25 септември 2012 г. /вторник/ от 09.30 ч. до 13.30 ч. в Зала 8, ет. 5 на Националния дворец на културата, гр. София.

Проектите за технологична модернизация ще бъдат оценени до края на годината

Според публикация на вестник "Дневник", която се позовава на информация на Управляващия орган на ОП Конкурентоспособност, до края на годината се очаква да бъдат сключени първите договори с бизнеса по схемите, по които имаше прием през лятото.  

600 проекта са подадени за технологична модернизация в МСП по ОП „Конкурентоспособност“

600 проектни предложения са подадени по схема BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"  до 10 август, когато изтече крайният срок за кандидатстване. По нея се отпуска безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 млн. евро (97 791 500 лева).

Без излишни документи при кандидатстване по ОП Конкурентоспособност

1. Премахват се изискванията за представяне на документи на етап кандидатстване за удостоверяване на обстоятелствата, достъпни в търговския регистър.

Отново се приемат проекти на стартиращи иновативни предприятия

На 20 юли 2009 г. Министерството на икономиката и енергетиката – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. и Междинното звено – Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, обявяват продължаване на етапа по набиране на проектни предложения по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ без определен срок за кандидатстване: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия“.

Информация относно условията за финансиране по ОП Конкурентоспособност

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" публикува „Информация относно условията за финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.