„АВО БЕЛ” ООД

2011 – 2013 година ползвахме консултантски услуги на Евро Програми ЕООД във връзка с кандидатстването ни по схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление” на Оперативна програма „Конкурентоспособност”.

Проектът ни бе одобрен. Размерът на инвестицията по проекта е в размер на 308 940,00 лв., от които получената субсидия е 228 615,60 лв.

С удоволствие препоръчвам Евро Програми ЕООД като надежден консултант. Потвърждавам високия стандарт на работата и компетентност.

Мариана Маркова, управител на Езиков и изпитен център „АВО БЕЛ” ООД

„Дрийм Тийм Прадакшънс“ АД

„Евро програми“ ЕООД беше консултант на „Дрийм Тийм Прадакшънс“ АД във връзка с цялостното реализиране на проект за закупуване на технологично оборудване за производство на филми по ОП „Конкурентоспособност“ на обща стойност 657 521 лева. В резултат на професионалната работа на екипа на „Евро програми“ ЕООД, „Дрийм Тийм Прадакшънс“ АД получи предвидената по проекта субсидия в пълен размер.

Александър Христов, Управител

„Тератек Индастриал“ ЕООД

В качеството си на Управител на фирма ТЕРАТЕК ИНДАСТРИАЛ ЕООД, с настоящата референция потвърждавам успешната съвместна работа с фирма „Евро програми” ЕООД по наш проект „Внедряване в производство на машина за водноабразивно рязане с иновативна режеща глава”, финансиран по схема „Внедряване на иновации в предприятията” по ОП „Конкурентоспособност” със субсидия от 389 192 лв..

Благодарение на професионалната работа на консултанта, проектът бе разработен по начин, отговарящ в максимална степен на изискванията на финансиращата програма, в резултат, на което, в условията на конкурентен подбор, той бе сред избраните за финансиране. Отлични са впечатленията ми и от детайлното познаване от страна на консултанта на процедурите и изискванията, свързани с изпълнението и отчитането на проекта, което спомогна за срочното изпълнение на проекта, неговото безпрепятствено отчитане от финансиращата институция и своевременно получаване на безвъзмездната помощ.

Захари Цонев, Управител, „Тератек Индастриал“ ЕООД

„Ремотерм“ ЕООД

„Евро програми” ЕООД беше наш консултант по проект „Внедряване на иновативен процес – плазмено наваряване с преносима дъга за получаване на покрития с висока твърдост и износоустойчивост” по схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” по ОП „Конкурентоспособност”. Отличните впечатления, които получихме от работата на консултанта по този проект, ни накара да му възложим работата по втори наш проект. Консултатнтът и този път отговори на очакванията ни – проект „Повишаване конкурентоспособността на предприятието в направлението „механична обработка на детайлите”” бе одобрен по схема BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малките и средни предприятия” по ОП „Конкурентоспособност.

Иван Марковски, Управител „Ремотерм“ ЕООД

„Домейн Юстина” ЕООД

В качеството си на Управител на „Домейн Юстина” ЕООД издавам настоящата рефенция в потвърждение на отличната работа на консултантите от „Евро програми” ЕООД по подготовката и изпълнението на наш проект за модернизация на винарската изба по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” по Програмата за развитие на селските райони.

Благодарение на задълбоченото познаване на изискванията на финансиращата мярка от страна на консултантската фирма, проектът ни беше одобрен за финансиране и успешно изпълнен, като след финалното му отчитане пред ДФЗ-РА, получихме пълния размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ от малко над 1 млн. лева.

…. препоръчвам „Евро програми” ЕООД на моите колеги, които планират кандидатстване по европейските програми, заради експертизата на нейните консултанти и личното отношение, което те предоставят на своите клиенти.

Добрина Палаурова, Управител „Домейн Юстина” ЕООД

„Дияна“ ЕООД

Свързах се консултантска фирма „Евро програми” ЕООД в края на 2011 г., когато беше обявен прием по схема „Технологична модернизация в МСП” и търсих партньор, с опит, който може да подготви проект съобразен с всички изисквания на финансиращата програма, така че дружеството, което управлявам да получи, необходимото съфинансиране за реализацията на мащабен проект за разширяване на производството на електрозаварени профилни тръби на обща стойност над 1,2 млн. лв..

Консултантите на „Евро програми” подготвиха проект, който по категоричен начин защити необходимостта от предстоящата инвестиция и ползите, които тя ще допринесе за развитие на фирмата. В резултат, бе подготвен проект, който беше одобрен за финансиране със субсидия от 866 хил. лева.

В заключение бих искал да обобщя, че съм изключително доволен от работата си с „Евро програми” ЕООД. От това, че познават в детайли изискванията на финансиращите програми и уверено се справиха със всеки казус по време на подготовката и изпълнението на проекта, вложиха много внимание и усърдие в работата по него и изпълниха в срок всички поети ангажименти . Отговорен и коректен партньор, на който можеш да се довериш.

Цветан Костов, Управител, „Дияна“ ЕООД

„Битас” ЕООД

Сътрудничеството между „Битас” ЕООД и „Евро програми” ЕООД стартира през 2009 г., когато им възложихме подготовката на проект „Преустройство на съществуващата сграда в цех и закупуване на оборудване за производство на тестени изделия в град Ихтиман”, с УРН 422710, с който кандидатствахме за финансиране по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” по Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013.
Консултантите на „Евро програми” ЕООД не само подготвиха отлично документите за кандидатстване, но се справиха безгрешно по време на оценката на проекта, когато бе необходимо в кратък срок да предоставим допълнителни разяснения.
С настоящата референция препоръчвам „Евро програми” ЕООД на тези, на които им предстои кандидатстване по европейските финансиращи програми.

Бисер Тасев, Управител на „Битас” ЕООД

„Фиш Фарм БГ“ ЕООД

С настоящата референция бих искал да потвърдя високата си оценка за работата на консултантите от „Евро програми” ЕООД по подготовката и изпълнението на проект „Изграждане на затворена рециркулационна ферма за култивиране на змиорка” на „Фиш Фарм БГ” ЕООД, финансиран по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” по Програмата за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013.

… препоръчвам фирма „Евро програми” ЕООД като коректен и отговорн партньор, имаща в екипа си консултанти със задълбочена експертиза, както в сферата на европейските фондове, така и в областта на производството и преработката на аквакултури.

Александър Мускичев, Управител „Фиш Фарм БГ“ ЕООД

„Кротос“ ООД

Сътрудничеството между „КРОТОС” ООД и „Евро програми” ЕООД, стартира през 2010 г., когато им възложихме подготовката на проект „Семеен хотел и заведение за обществено хранене – ресторант” гр. Симитли, с УРН: 510045, с който кандидатствахме за финансиране по мярка 312 „Подкрепа за създаване на микро предприятия” по „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 г.

Консултантите на „Евро програми” ЕООД не само подготвиха отлично документите за кандидатстване, но се справиха безгрешно по време на оценката на проекта, когато бе необходимо в кратък срок да предоставим допълнителни разяснение.

С настоящата референция препоръчвам „Евро програми” ЕООД на тези, на които им предстои кандидатстване по европейските финансиращи програми.

Анна Траянова, Управител на „КРОТОС” ООД

ЕТ „АДИЛОНИ-Иванка Софкинова”

Управител съм на фирма ЕТ „АДИЛОНИ-Иванка Софкинова” – бенефициент по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” по Програма за развитие на селските райони и с настоящата референция бих искала да потвърдя отличната работа на фирма „Евро програми” ЕООД по подготовката и управлението на наш проект за преустройство на съществуваща сграда в къща за гости с механа с. Орешник, общ.Тополовград, финансиран по посочената мярка.

Изключително съм доволна от избора, който направих да работя с фирма „Евро програми”, тъй като във всеки един етап от работата по проекта, консултантът показа изключително добро познаване на финансиращата програма, в резултат на което изготви в изключително кратки срокове бизнес плана, минал през оценка без нито една забежка, а по време на изпълнението на проекта пое комуникацията с ДФЗ и подготовката на заявките за плащане като непоколебимо се справи със всеки възникнал казус.

Иванка Софкинова, Управител ЕТ „АДИЛОНИ-Иванка Софкинова”