110% усвояемост на средствата по програма САПАРД

България е единствената страна в ЕС от 12-те нови членки, която постигна договаряне на близо 110 % от средствата

Програма САПАРД приключва с общо одобрени над 3500 проекта на инвестиционна стойност над 2 млрд. и 785 млн. лв., като субсидията по тях е над 1 млрд. и 387 млн. лв. От тях само за 110 дни бяха договорени над 920 проекта за над 250 млн. евро, при това със 10 % свърхдоговаряне, което Европа ни разреши, изтъкна доц. Тадаръков. По първа мярка „Инвестиции в земеделски стопанства” имаме договорени над 1880 договора за над 1 млрд. и 119 млн. лева, като субсидията по тях е над 526 млн. и 140 хил. лв. По втора мярка „Подобряване преработването и маркетинга на селскостопански и рибни продукти” са договорени 341 проекта със субсидия от 403 млн. лв., по трета мярка „Развитие и диверсификация на икономическите дейности, създаване на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи” проектите са 706 на брой, със субсидия от над 169 млн. лв. По четвърта мярка „Създаване на организации на производителите” са одобрени 8 проекта със субсидия от над 297 хил. лв., по пета мярка „Пазари на производителите и тържища” са договорени 16 проекта със субсидия от над 51 хил. лева, а по шеста мярка са одобрени 47 проекта, по които безвъзмездната помощ е над 10 млн. и 113 хил. лв. По публичните мерки – седма „Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции” и осма „Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура” са договорени съответно 222 проекта и 58 проекта. Субсидиите по седма мярка надхвърлят 117 млн. лева, а по осма са над 106 млн. лева. Останалите 109 договорени проекта са по агроекологичната мярка и са със безвъзмездна помощ от над 1 млн. лева. По мярката „Развитие на дейности, целящи опазване на околната среда” са одобрени 199 проекта със субсидия от над 1 млн. и 918 хил. лева, посочи доц. Тадаръков.

Случаите, по които са установени опити за измама по програма САПАРД са под два процента от общите субсидии, каза Димитър Тадаръков. Той уточни, че става въпрос за 77 случая, щетите по които възлизат на 28 млн. 30 от тях, на стойност 7,5 млн. лева са приключили, като средствата вече са възстановени към бюджетите на ЕС и на България.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни