28 информационни семинара за разясняване на възможностите по Ос 4 – ЛИДЕР на ПРСР

По време на семинарите експерти, работещи по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 и подхода ЛИДЕР, ще представят основните дейности по Ос 4, насочени към организиране и създаване на местни инициативни групи, които да изграждат стратегиите за местно развитие в селските райони на България,  както условията за финансиране и критериите за допустимост, оценка и избор на проектите, реда за кандидатстване и необходимите документи,  а също и процедурите и условията за финансиране и реализиране на проектите.
 

Семинарите ще се проведат до края на месец юни във всеки един от 28-те областни градове на страната и са предназначени за потенциалните кандидати по Ос 4 по ПРСР 2007-2013 – потенциални  местни инициативни групи (МИГ); избрани и одобрени от Министерство на земеделието и храните МИГ; представители на икономическите и социални партньори; браншови и бизнес организации; представители на малкия и среден бизнес, както и на местната власт; неправителствени организации, в това число организации за опазване на околната среда и организации за подкрепа на равенството между половете и избягване на дискриминацията; читалища; спортни клубове, местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица, съгл. чл.20 от Закона за вероизповеданията; както и представители на обществеността и медиите.
 
График за провеждането на семинарите може да видите оттук.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни