Актуализиран график за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2017 г.

От Министерството на земеделието и храните публикуваха изменената индикативна годишна работна програма по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2017 година

Графикът предвижда в периода Август – Септември 2017 г. да бъде отворен прием по мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма (ТПП) за развитие на малки земеделски стопанства“. Кандидатите по мярка 4.1.2 към ТПП трябва да са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Приемът по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, е предвиден да започне в началото на Септември и да продължи до края на месец Октовмри 2017 г..

Един месец – през Август и Септември ще се приемат проекти по мярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“.

В края на годината, през месец Декември, ще се приемат проекти по мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

През Октомври и Ноември ще се приемат проекти по още три мерки, насочени към частни бенефициенти, както следва:
– Мярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
– Мярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
– Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.

 

За подробна консултация и разработка на проекти по мерките по Програмата за развитие на селските райони, може да се свържете с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0878 21 16 500887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни