Бюджетът по Мярка 312 не стига за финансиране на всички подадени проекти

По време на приема на проекти по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” в периода 9 ноември 2011 – 9 декември 2011, във Фонд „Земеделие” постъпиха 579 проекта за подпомагане. Заявената субсидията е 163 290 559 лв., което надхвърля над 3 пъти бюджета, определен в заповедта за конкретния прием. Неговият  размер е 47 436 634 лв.

Тъй като финансовият ресурс е недостатъчен за финансирането на всички заявления, Фонд „Земеделие” извърши предварително класиране на проектите съгласно процедура, дефинирана в чл. 30 и критерии, определени в Приложение № 6 на Наредба № 29 от 11.08.2008. Според класирането бюджетът е достатъчен за финансирането на 146 заявления, получили от 65 до 75 точки. Анализът показва, че средствата не достигат за всички заявления, получили 65 точки. Затова към настоящия момент Фонд „Земеделие” ще разгледа само проектите, оценени с 65 точки, които са приети до 19:08:12 часа на 8 декември 2011 – съгласно разпоредбите на чл. 30 ал. 2 от Наредба № 29 от 11.08.2008.

При освобождаване на бюджет в процеса на обработка на заявленията, останалите проекти ще бъдат разгледани в низходящ ред, до изчерпване на финансовия ресурс, определен в заповедта за прием.

Източник: ДФЗ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни