Новини

13

март

2017

Още 49 проекта отпадат по ДБУТ

От Министерството на труда и социалната политика публикуваха списък на още 49 проекта, които отпадат поради административно несъответствие и допустимост по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия

13

февруари

2017

Нов краен срок за оценка на проектите по ДБУТ

Със съобщение на интернет страницата на ОП „Развитие на човешките ресурси“, Агенцията по заетостта информира, че поради големия брой на проектите по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, тяхната оценка се

13

февруари

2017

Информационни дни по схема „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК

В периода от 16 до 23 февруари 2017 г. Министерството на икономиката, провежда информационна кампания за представяне на схема „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Информационните дни

30

януари

2017

Фирми от производството, строителството и хотелиерството могат да обучат заети и безработни

В срок до 7 март 2017 г. е отворена за кандидатстване схема „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“. Схемата е предназначена за фирми от производството,

26

януари

2017

Резултати от оценката по схема Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Министерството на икономиката публикува списък на проектите одобрени за финансиране по схема BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”. От общо 608 подадени проекта, одобрени за финансиране са 239. Преминали оценката,

23

януари

2017

Възможност за подобряване на енергийната ефективност в големи предприятия

От 18 януари до 19 май, в рамките на ОПИК е отворена за кандидатстване схема BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Това е една от малкото възможности, при които големи

03

януари

2017

Удължен е срокът за оценка на проектите по „Добри и безопасни условия на труд“

До 28 февруари 2017 г. се удължава работата на оценителната комисия по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, съобщават от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Причината,

15

декември

2016

Колко проекта бяха подадени по мярка 4.1 от ПРСР

3 166 проекта са подадени по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони в приема от 26 октомври до 7 декември 2016 г.. Заявеното финансиране по

12

декември

2016

Промени в графика за прием на проекти по ПРСР за 2017 г.

Приемът по мярка 4.2. ще се състои през май-юни 2017 г. вместо през първоначално обявения период Февруари – Март 2017 година Това предвижда актуализираната от Министерството на земеделието и храните индикативна годишна работна

09

декември

2016

Списък на одобрените проекти по схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува списък на одобрените проекти по схема BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПИК 2014-2020. 119 проекта от общо 532, подадени