ЕК ОДОБРИ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ НИ РАЙОНИ

Европейската комисия одобри Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. на Република България по време на 20-то редовно заседание на Комитета за развитие на селските райони.
 

Дефинираните в Стратегическия план три основни цели, отразяващи националната политика за развитие на селските райони през периода 2007 – 2013 год., ще се прилагат чрез 22-те мерки на Програмата по четири приоритетни оси:
• ос 1 "Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори"
• ос 2 "Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)"
• ос 3 "Подобряване качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика"
• ос 4 "ЛИДЕР".

Предвидените средства за усвояване за периода 2007-2013 г. са в размер на 3 млрд. и 242 млн. евро, от които 2 млрд. и 609 млн. евро ( 80%) от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 633 млн. евро (20%) са средствата от държавния бюджет.

Програмата ще се прилага на територия на цялата страна, но географският обхват на мерките е различен в зависимост, както от стратегическите приоритети и целите, които следва да се постигнат в края на програмния период, така и от разграничението с Оперативните програми по Структурните фондове, с оглед избягване на двойно финансиране.

За всяка от мерките от Програмата се изготвят подробни наредби, които ще бъдат публикувани в Държавен вестник. В помощ на потенциалните кандидати ще бъдат изготвени ръководства за кандидатстване по мерките.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни