Фермери и собственици на гори могат да кандидатстват за консултантски услуги от 14 ноември

На 14 ноември стартира нова мярка от ПРСР – 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори”. Заявления по мярката ще се приемат в областните дирекции на Фонд „Земеделие” до 22 декември.

Целта на мярката е да повиши техническите и икономически знания на заетите в селските и горски стопанства и да помогне за по-доброто им и устойчиво управление. По нея могат да кандидатстват физически и юридически лица и техните сдружения, както и еднолични търговци и общини. Кандидатите ще имат възможност да получат комплект от консултации, които обхващат оценка на стопанствата, информация и съвети от регистрирани доставчици на консултантски услуги.

Бюджетът за посочения период на прием е близо 13 млн. евро. Максималната финансовата помощ е 80% от одобрените разходи, но не повече от 1 500 евро за фермери и 240 евро за собственици на гори.  

Подробности за реда на кандидатстване могат да бъдат намерени на http://www.prsr.bg

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни