Финансиране за преработка на дървесина

В срок до 31.07.2018 година е отворена за кандидатстване мярка 8.6 по Програмата за развитие на селските райони.

Мярката ще финансира проекти на фирми, свързани с първична преработка на дървесина и по-конкретно:

  • Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
  • Сушене и импрегниране на дървен материал;
  • Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
  • Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
  • Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране.

Кандидатите могат да получат от 40% до 50% безвъзмездно финансиране за изграждане на нови или реконструкция на съществуващи сгради, покупка на машини и оборудване. Максималната сума на финансовата помощ е 488 950 лева за един проект.

Освен фирми преработватели на дървесина, при същите финансови условия, мярка 8.6 ще финансира фирми, собственици на поне 0.5 ха горски територии за следните дейности:

  • Отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
  • Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

Бюджетът на мярка 8.6 е 35 204 400 лева и позволява да бъдат финансирани поне 72 проекта. Проектите ще бъдат класирани и съответно финансирани по броя на точките, които събират по следните критерии:

Описание Точки
да не
1. Проектът се осъществява на територията на община с лесистост: 40 0
над 60% 40 0
от 50% до 60% 30 0
от 40% до 50% 20 0
от 30% до 40% 10 0
2. Специализираната горска техника да притежава сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност) за проекти изцяло свързани с дейност по дърводобив. 5 0
3. За всяко запазено съществуващо или новосъздадено работно място по 2 точки, но не повече от 50 точки 50 0
Всичко: 95 0

 

За подробна консултация и разработка на проекти по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”, може да се свържете с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ООД на телефон 0878 21 16 50, 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни