Финансиране за проекти за фотоволтаични системи и ветрогенератори

На 14 март Министерството на енергетиката обяви две процедури по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, които ще финансират проекти за производство на електроенергия от възобновяеми източници (вятърна и/или слънчева енергия) .

Ще се финансират т. нар. „комбинирани проекти“, включващи мощности за производство на електроенергия от ВИ и локални съоръжения за съхранение на енергията (ЛСС)/батерии.

Важно е да се отбележи, че допустими за финансиране са само инвестициите в съоръженията за съхранение на енергията.

Безвъзмездното финансиране покрива 50% от инвестициите в батерии, като:

– за проекти  с инсталирана мощност на ЛСС над 2 MW, то е не повече от 743 215 лева (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС. Максималният размер на финансиране за един кандидат е до 58 674 900 лева.

– за проекти  с инсталирана мощност на ЛСС от 200 kW до 2 MW, то е не повече от 1 075 706 лева (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС. Максималният размер на финансиране за един кандидат е до 35 854 000 лева.

Инсталираната мощност на батериите (ЛСС) следва да е минимум 30% и максимум 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект.

Минималната мощност на производствения компонент трябва да е поне 400 kW

Допустими за финансиране са проекти, при които:

a) работите по проекта за двата компонента (производство и съхранение) не са започнали към момента на кандидатстване; или
б) работите по компонента за производство на електрическа енергия от ВИ вече са започнали, НО работите по компонента за съхранение на енергията (батериите) ще бъдат извършени след подаване на проекта; или
в) компонентът за производство на електрическа енергия от ВИ вече е въведен в експолоатация, (но не по-рано от 1 януари 2023 г., като строителството му е започнало след 12 февруари 2021 г.), НО работите по компонента за съхранение на енергията (батериите) ще бъдат извършени след подаване на проекта.

Допустими за кандидатстване са и проекти за разширяване или реконструкция на действащи обекти за производство на енергия от ВИ като допустима за финансиране е само частта за увеличената мощност (разликата между инсталираната мощност след разширението и реконструкцията и инсталираната мощност на съществуващия обект преди разширението и реконструкцията).

Към момента на кандидатстване, инвеститорът следва да представи:

– валиден предварителен договор за присъединяване или действащ договор за присъединяване със съответния мрежови оператор за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ или заверено копие от валидно становище за присъединяване (в случаите по чл.26а, ал.2 от ЗЕВИ);

– идеен проект или технически/работен проект.

За финансиране могат да кандидатстват компании от всички сектори на българската икономика, с изключение на такива от селското, горското и рибното стопанство.

Фирмата-кандидат трябва да има собствен капитал от минимум 1 млн. лв.  При кандидатстване тя трябва да предостави банкова гаранция в размер 3% от безвъзмездното финансиране с цел обезпечение, че дружеството ще сключи договор за финансиране с Министерството на енергетиката при одобрение. При сключване на договора за финансиране трябва да се предостави банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10% от одобрената помощ.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 12.06.2024 г.

Ако финансирането за изграждане на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за успешното кандидатстване, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да проверим дали сте допустими за финансиране и да Ви насочим към подходящата от двете процедури
2. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка
3. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
4. Да подготвим финансово-технически отчети (ФТО) – 4 на брой
5. Да подготвим заявката за окончателно плащане по проекта

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Пакет от документи по процедура BG-RRP-4.032
Пакет от документи по процедура BG-RRP-4.033

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни