Финансиране за туристическия бизнес за преодоляване последствията от COVID

Срок за кандидатстване: 19-29.11.2021 г.

Бюджет: 30 млн. лева

Схема BG-176789478-2021-05 „Подкрепа за предоставяне на безвъзмездни средства за осигуряване на ликвидност на туристически предприятия за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19” има за цел да осигури финансова помощ на предприятията, развиващи дейност в сферата на туризма и които отчитат спад на оборота през 2020 г. с поне 30 на сто спрямо оборота през 2019 г..

Допустими за кандидатстване са:
1) Предприятия, които осъществяват основна и/или допълнителна дейност под един от следните кодове, съгласно КИД-2008:
• „Хотелиерство“ – КОД: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9;
• „Ресторантьорство“ – КОД: 56.1, 56.2, 56.3;
• „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.1, 79.9;
• „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.3;
• „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.9
• „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04;
• „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.2;
• „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04;
2) Предприятия, които имат спад на оборота без ДДС за 2020 г. за горепосочените дейности с най-малко 30% спрямо реализирания оборот без ДДС през 2019 г.;
3) Предприятия, които имат регистрация за осъществяване на съответната дейност (основна и/или допълнителна), когато за същата се изисква регистрация с нормативен акт, и попада в един от изброените кодове;
4) Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са средни или големи предприятия и към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията);
5) Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са микро или малки предприятия и към 31 декември 2019 г. са били в затруднено положение, но не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране;
6) Предприятия, които са регистрирани преди 01.01.2019 г.;
7) Предприятия, реализирали оборот над 500 лв. за 2018 г. и над 500 лв. за 2019 г.

Не са допустими за кандидатстване:
• Предприятия, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата, към Столична община или общината по седалище на предприятието (когато седалището е различно от Столична Община) преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не са отсрочени, разсрочени или обезпечени;
• Предприятия, които извършват дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и аквакултурите;
• Предприятия, които са в производство по несъстоятелност или ликвидация, както и обявени в несъстоятелност;
• Предприятия, които са получавали помощ и същата е обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар или не е възстановил помощта, обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар.

Допустими за финансиране са разходи за:
Покриване на текущите нужди на предприятието и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната от предприятието дейност (продукт/услуга) по допустимите икономически кодове, в това число:
• Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
• Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
• Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори. За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към дата на кандидатстването по настоящата схема;
• Възстановяване на дължими суми, към клиенти по неосъществени туристически пътувания в периода от 01.03.2020 г. и до крайната дата на отчитане на разходите в следствие от въведените COVID мерки.;
• Други разходи, приложими за съответната допустима дейност.
Важно: За служител, за който е получавано финансиране по друга програма, за допустими по настоящата схема ще се смятат разходите за това лице за времето през което същото не е получавало средства по другата програма. Разходите следва да са направени след 01.03.2020 г . и до датата на отчитане на получените средства по схемата. Максималния срок за отчитане е шест месеца от датата на заповедта за предоставяне на помощта.

Безвъзмездно финансиране:
Максималният размер на помощта за всеки един допуснат кандидат не може да надвишава най-ниската стойност измежду следните стойности:
• Стойността от пропорционално разпределяне до тяхното усвояване спрямо броя на одобрените кандидати и реализирания оборот без ДДС през 2019 г. за всеки кандидат, и
• Стойността на 20 на сто от реализирания оборот без ДДС през 2019 г. за всеки кандидат, и
• Стойността от 3 520 494,00 лв. (1 800 000 евро) на ниво група свързани предприятия, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение преди облагане с данъци или други такси. Стойността отчита и се кумулира с всички получени помощи, по Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, всички получени помощи de minimis и с помощите получени в съответствие с регламентите за групово освобождаване.

Ако кандидатстването по схема BG-176789478-2021-05 „Подкрепа за предоставяне на безвъзмездни средства за осигуряване на ликвидност на туристически предприятия за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19” представлява интерес за Вашата фирма, ние от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
2. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
3. Да подадем проекта с наш електронен подпис

На етап изпълнение на проекта
4. Да подготвим финалния отчет включващ техническа и финансова част за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. В рамките на един работен ден ще се свържем с Вас по имейл. Ако междувременно имате въпроси, позвънете ни на телефон 0887 63 41 23.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни