Преработка на селскостопански продукти

14 април 2021

Действащи или новосъздадени предприятия, преработващи селскостопански продукти, кандидатстват за финансиране по Програмата за развитие на селските райони. Финансират се разходи за строителство, закупуване на машини и оборудване, повишаване на енергийната ефективност, закупуване на транспортни средства, въвеждане на международни стандарти, консултантски услуги и при определени условия – покупката на земя и сгради.

Ако Вашето предприятие, попада в някой от изброените по-долу сектори на хранително-вкусовата промишленост, то е допустимо за финансиране по Програмата за развитие на селските райнони:
• Мляко и млечни продукти,
• Месо и месни продукти,
• Плодове и зеленчуци, включително гъби,
• Пчелен мед,
• Зърнени, мелничарски  и нишестени продукти,
• Растителни и животински масла и мазнини,
• Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,
• Готови храни за селскостопански животни,
• Гроздова мъст, вино и оцет,
• Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.