Преработка

Действащи или новосъздадени предприятия, преработващи селскостопански продукти, кандидатстват за финансиране по Програмата за развитие на селските райони. Финансират се разходи за строителство, закупуване на машини и оборудване, повишаване на енергийната ефективност, закупуване на транспортни средства, въвеждане на международни стандарти, консултантски услуги и при определени условия – покупката на земя и сгради.

Ако Вашето предприятие, попада в някой от изброените по-долу сектори на хранително-вкусовата промишленост, то е допустимо за финансиране по Програмата за развитие на селските райнони:
• Мляко и млечни продукти,
• Месо и месни продукти,
• Плодове и зеленчуци, включително гъби,
• Пчелен мед,
• Зърнени, мелничарски  и нишестени продукти,
• Растителни и животински масла и мазнини,
• Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,
• Готови храни за селскостопански животни,
• Гроздова мъст, вино и оцет,
• Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

ФИНАНСИРАНИ СЕКТОРИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни