Инструмент за МСП

Европейската комисия, чрез програмата Хоризонт 2020, финансира европейски микро, малки и средни предприятия, желаещи да реализират своите най-иновативни идеи в някоя от следните области:

– Революционни (пробивни) иновации в ИКТ;
– Биотехнологии;
– Биотехнологии в сферата на здравеопазването;
– Космически изследвания;
– ИКТ решения за здравословен живот и достойно остаряване;
– Еко-иновации;
– Иновации за нисковъглеродна и ефективна енергийна система;
– Интелигентни концепции за транспорт и мобилност;
– Стимулиране на използването на нанотехнологиите, авангардните материали и усъвършенстваните производствени системи;
– Нови бизнес модели за приобщаващи и иновативни общества;
– Развитие и изследване на сигурността;
– Иновации за постигане на устойчиви и конкурентоспособни селско стопанство, горско стопанство, хранително-вкусова промишленост, производство на биологична основа;
– Иновации в областта на т. нар. „синя” икономика.

Кой може да кандидатства
Действащи или новосъздадени микро, малки и средни предприятия, предлагащи революционни иновации с амбиции за растеж на европейско ниво, които добре познават целевия пазар и имат убедителен план за пазарна реализация.
Поощряват се кандидатите, които:
• притежават предходен опит в изпълнението на иновативни проекти и необходимите ресурси (човешки, технологични), за да бъдат изпълнени дейностите по проекта;
• Предлагат иновация, адресирана към общоевропейски и световни предизвикателства.

Как се кандидатства
Кандидатстването преминава през две фази, като първата не е задължителна

Фаза 1: Концепция и оценка на възможностите за осъществяване

Тя е насочена към проучване с цел проверка на технологичната, практическата и икономическата жизнеспособност на иновационната идея със значителна новост за сектора на индустрията, в която тя е представена.

Дейности, допустими за финансиране по фаза 1: оценка на риска, проучване на пазара, проучване на потребителите, управление на интелектуалната собственост, развитие на иновационната стратегия, търсене на партньори, приложимост на концепцията и други подобни. В резултат на финансираните дейности, в края на проекта по фаза 1, бенефициентът трябва да представи бизнес план, с който се кандидатства по фаза 2.

Финансиране по Фаза 1
• 70% от необходимите разходи за изпълнение на проекта
• 50 000 eвро

Следващите крайни срокове за кандидатстване по фаза 1 са: 7 септември 2016 г. / 9 ноември 2016 г. / 15 февруари 2017 г.

Срок за оценка на проектите по фаза 1: до 2 месеца след крайния срок за кандидатстване.

Фаза 2: Научноизследователска и развойна дейност, демонстрация, пренасяне на пазарна основа

Тя е насочена към иновативни проекти, подкрепени от солиден бизнес план (който може да бъде разработен с финансиране във Фаза 1) и цели комерсиализация на продукта.

Дейности, допустими за финансиране по фаза 2: демонстрация (тестване, създаване на прототипи, пилотни проекти, проучвания относно увеличаване на мащаба, миниатюризация, дизайн, пазарна репликация и други подобни, насочени към задвижване на иновационната идея (продукт, процес, услуга и т.н.) към индустриална готовност и зрялост за въвеждане на пазара.
Нивото на технологична готовност за технологични иновации трябва да бъде минимум „технология, демонстрирана в релевантна среда” (TRL 6).

Допустими разходи са тези, свързани с изпълнението на дейностите по проекта, като разходи за персонал, пътувания, оборудване, инфраструктура, стоки и услуги.

Финансиране по Фаза 2
• 70% от необходимите разходи за изпълнение на проекта.
• между 0.5 и 2.5 милиона евро.

Следващите крайни срокове за кандидатстване по фаза 2 са: 13 октомври 2016 г. / 18 януари 2017 г. / 6 април 2017 г.

Срок за оценка на проектите по фаза 2: до 4 месеца след крайния срок за кандидатстване.

Ако кандидатстването по ХОРИЗОНТ 2020, „Инструмент за МСП“ представлява интерес за Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

1. Да оценим допустимостта на проекта и предприятието Ви по програмата и да оценим потенциала му да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно публикуваните критерии за оценка.

2. Да съдействаме за определяне на обхвата на проекта – дейностите, които ще включите в него и разходите, които ще заявите за финансиране, съобразно допустимите по програмата.

3. Да подготвим формуляра за кандидатстване, като:
– обосновем управленския, организационния, иновативния и техническия потенциал на предприятието Ви да изпълни проекта;
– обосновем пазарната приложимост на разработваната по проекта иновация;
– обосновем приноса на проекта за изпълнение на целите и приоритетите на ХОРИЗОНТ 2020.

За подробна консултация и разработка на проекти по Инструмента за МСП на Хоризонт 2020, може да се свържете с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0878 21 16 50, 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни