Ангажиране на МСП в изследването и развитието на сигурността

Бюджет: 30 милиона евро (2016 – 2017 г.)

За да ангажира малките и средните предприятия в иновативни дейности в областта на сигурността, особено тези предприятия, които традиционно не предприемат такива дейности, програмата „Хоризонт 2020” предоставя финансова помощ за фирми с иновативни идеи, спомагащи за постигане на следните конкретни цели:

1. Борба с престъпността, незаконния трафик и тероризма, в т.ч. разбиране на терористичните идеи и убеждения и справяне с тях с цел избягване на заплахи.

Нови технологии и способности за борба и превенция на престъпността (вкл. киберпрестъпността), незаконния трафик и тероризма (вкл. кибертероризма).

2. Защита и подобряване на устойчивостта на критичните инфраструктури, вериги за доставка и видове транспорт.

Нови технологии, процеси, методи и специализирани умения, които да спомогнат за защитата на: обществените и частните мрежови инфраструктури, на морските транспортни маршрути, както и услуги с критично значение; от всякакъв вид заплаха, в т.ч. заплахи, свързани с въздухоплаването.

3. Укрепване на сигурността чрез управление на границите.

Технологии и капацитет за укрепването на системите, оборудването, инструментите, прецесите и методите за бърза идентификация с цел да се подобри сигурността и управлението на сухопътните, морските и бреговите граници, включително контролът и наблюдението при използване на пълния потенциал на Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR).

4. Подобряване на киберсигурността.

Да се гарантира по-голяма сигурност на системите, мрежите, устройствата за достъп и софтуера и услугите, включително ползване на ИТ тип „облак“, като същевременно се отчита оперативната съвместимост на многобройните технологии.

5. Подобряване на устойчивостта на Европа спрямо кризи и бедствия.

Разработване на специализирани технологии и способности в подкрепа на различни видове операции за справяне с извънредни обстоятелства в случай на криза или бедствено положение (като например гражданска защита, противопожарна охрана, заразяване на околната среда, замърсяване на моретата, гражданска отбрана, развитие на медицински информационни инфраструктури, спасителни задачи и процеси на възстановяване след природни бедствия), както и правоприлагане.

6. Гарантиране на неприкосновеността на личния живот и свободата, включително в интернет, и повишаване на общественото, правното и етичното разбиране за всички области на сигурността, риска и управлението.

Технологии, които да позволяват на потребителите да контролират своите лични данни и използването им от трети страни, както и инструменти за откриване и блокиране на незаконно съдържание и нарушения в сигурността на данните и за защита на правата на човека в интернет, които не допускат поведението на индивиди или групи да бъде ограничено поради неправомерно търсене и създаване на профили.

7. Подобряване на стандартизацията и оперативната съвместимост на системите, включително с оглед на извънредни ситуации.

8. Подкрепа за политиките на Съюза за външна сигурност, в т.ч. чрез предотвратяване на конфликти и изграждане на мира.

Нови технологии, способности и решения с диапазон от гражданска защита до хуманитарна помощ, управление на граници или мироопазване и стабилизиране в следкризисни периоди, включително предотвратяване на конфликти, изграждане на мира и медиация.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни