Подкрепа за МСП за разработка на ИКТ решения за здравословен начин на живот и достойно остаряване

Бюджет: 30.5 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Програмата „Хоризонт 2020” финансира дейностите на малки и средни предприятия, които разработват продукти и услуги в областта на електронното здравеопазване и ИКТ решения за здравословен начин на живот и за грижи за добро физическо състояние. Областта на електронното здравеопазване включва използването на ИКТ (вкл. на мобилни устройства) за обмяна на данни и информация между пациенти и доставчици на здравни услуги, болници, специалисти и мрежи за здравна информация; електронни пациентски картони; телемедицински услуги; преносими устройства за мониторинг на пациентите; софтуери за определяне на работния график на операционните зали; роботизирана хирургия и теоретични изследвания на тема „виртуален физиологичен човек”.

Финансират се иновации по отношение на:

1. Оперативно съвместими и сигурни решения за електронно здравеопазване за потребители и за здравни институции, взимайки предвид съществуващите стандарти; и

2. Нови ИКТ решения и иновации за достойно остаряване, базирани на отворени софтуерни платформи.
Особено внимание ще се обърне на решенията с потенциал да се превърнат в пробивна, революционна иновация.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни