Стимулиране на иновационния потенциал на МСП за нисковъглеродна и ефективна енергийна система

Бюджет: 96 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Малките и средните предприятия играят ключова роля в развитието на ресурсноефективни, икономически изгодни и достъпни технологични решения, които устойчиво да повишат ефективността на енергийната система. С оглед на това, програмата „Хоризонт 2020“ подпомага тези предприятия, които допринасят за постигането на една или повече от следните цели:

1. Намаляване на консумацията на енергия и на въглеродния отпечатък чрез интелигентно и устойчиво използване, включително:
– въвеждане на масовия пазар на технологии и услуги за интелигентно и ефективно използване на енергията;
– насърчаване на европейските интелигентни градове и общини.

2. Доставки на евтина, нисковъглеродна електроенергия, включително:
– Развитие на вятърната или слънчевата енергетика;
– Разработване на геотермални, водноелектрически, морски и други енергийни алтернативи на базата на възобновяеми източници;
– Технологии за улавяне, транспортиране, съхранение и повторно използване на CO2.

3. Алтернативни горива и мобилни източници на енергия.

4. Единна, интелигентна европейска мрежа за електроенергия.

5. Нови знания и технологии.

6. Стабилен процес за вземане на решения и участие на обществеността

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни