Насърчаване на предприемачеството

Краен срок за кандидатстване: 08.10.2018 г. и 10.12.2018 г.

Бюджет: 67 227 768,06 лева

Кой може да кандидатства:
1) юридически лица (ЕООД, ООД, АД) или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
2) регистрирани след 31.12.2016 г.;
3) кандидати, които към датата на кандидатстване са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия;
4) кандидати, при които към датата на обявяване на процедурата над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.
ВАЖНО: Предприемачът не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала на друго юридическо лице или едноличен търговец с дял по-голям от 10%, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години
5) Допустими са проекти само на кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия: 
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С20 „Производство на химични продукти“;
С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;
M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства: 
С14 „Производство на облекло“;
С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“
ВАЖНО: Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
С25.62 „Механично обработване на метал“;
С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
M71.11 „Архитектурни дейности“;
М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
Q86 „Хуманно здравеопазване“;
Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
Q88 „Социална работа без настаняване“.

Какви разходи се финансират:
Програмата покрива на 80%, извършени по проекта инвестиционни и оперативни разходи, както следва:
• За възнаграждения на квалифицирания персонал – до 2600 лв. /мес на лице наето на 8 часов трудов договор плюс осигуровки за сметка на работодател. Разходите за квалифициран персонал не трябва да надхвърлят 50% от общите разходи;
• Разходи за машини, съоръжения и оборудване (ДМА);
• Разходи за нематериални активи (ДНА), вкл. софтуер – до 50 хил. лева;
• Разходи за материали и консумативи – до 25 хил. лева;
• Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи и офис консумативи – до 25 хил. лева;
• Разходи за външни услуги в това число: структуриране на бизнес модел; изработка на икономическа, техническа и финансова оценка; разработване на технология за производство на продукти (услуги); изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетинг план; създаване на интернет страница; защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ-  до 25 хил. лева;
• Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи– 10 хил. лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 хил. лева, а максималният – 200 000 лева.

Приоритет при оценката ще бъде даден на:
– проекти на предприемачи, които имат образование и/или професионален опит в областта на разработваната иновация и чиито екипи са съставени от лица, притежаващи образование и/или професионален опит в областта на разработваната иновация;
– проекти на жени предприемачи – за целта тя трябва да притежава повече от 50% от предприятието към датата на кандидатстване по схемата;
– проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени) – за целта лицето трябва да притежава повече от 50% от предприятието към датата на кандидатстване по схемата;
– проекти на социални предприятия – които, вече са наели или в рамките на изпълнението на проекта ще наемат лице/лица с трайни увреждания (50 или над 50%);
– проекти, които се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград – за целта фирмата кандидат трябва да има регистрирано седалище на територията на съответната област, а така също всички разходи по проекта да се реализират там;
проекти, които се реализират в областите: ИКТ и информатика, мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Ако кандидатстването по схема „Насърчаване на предприемачеството“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата
2. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим предварителна оценка/прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бюджета по проекта, Бизнес плана и Декларациите, които се внасят за оценка.
На етап изпълнение на проекта
4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична консултация

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни