Минал прием

Схема „Внедряване на иновации в предприятията”

Период за прием: 8.05 - 10.07.2013 г.

Бюджет по схемата: 88 012 350 лева

Основната цел на схемата е да се повиши конкурентоспосбността  на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация.

Схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Период за прием: 28.06.2012 - 31.10.2013 г.

Бюджет по схемата: 293 374 500 лева

Безвъзмездно финансиране: 30%-50%

Максимален размер на безвъзмездната помощ за един проект:
2 млн. лева

Схема „Инвестиции в зелена индустрия“

Срок за кандидатстване: 17.11.2011 - 15.02.2012 г.

Бюджет по схемата: 78 233 200 лева

Безвъзмездно финансиране: 50 % от инвестициите по проекта
Безвъзмездното финансиране не може да е по-малко от 1 млн. лв. и повече от 4 млн. лв

Схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление”

Краен срок за кандидатстване: 28.09.2011 г.

Бюджет по схемата: 48 895 750,00 лева
Безвъзмездно финансиране
75% от общите допустими разходи по проекта, минимален размер - няма, максимален размер - 391 166 лв.

Основна цел
на процедурата е да насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в българските предприятия като основен фактор за тяхното конкурентноспособно развитие.

Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Срок за кандидатстване: 19.09.2011 - 20.12.2011 г.

Бюджет по схемата: 97 791 500 лева
Допустими за финансиране са разходи за:
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи:
- Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, посочени по-долу.

Схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

Бюджет на схемата: 29 337 450 лева

Основната цел на процедурата е да  допринесе за създаването и развитието на клъстери в България чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.

Схема „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”

Краен срок за кандидатстване - 28.03.2011 г.

Бюджет на схемата: 35 204 940 лева.

Основната цел на схемата е да допринесе за създаване на нови и развитие на вече съществуващи бизнес – инкубатори в България като фактор за подобряване на бизнес средата и инструмент за предоставяне на широк кръг от услуги за насърчаване развитието на предприятията чрез предоставянето на подкрепа за изграждане на необходимата инфраструктура за дейността на бизнес инкубаторите, популяризиране на предоставяните от тях услуги, както и подкрепа за оперативната им дейност, насочена към укрепване на капацитета и установяване на бизнес инкубаторите като устойчиви структури за подкрепа на бизнеса на регионално ниво.

Схема „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания“

Краен срок за кандидатстване - 14.03.2011 г.

Бюджет по схемата: 19 558 300 лева
Основната цел на схемата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания в България чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Схема „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”

Срок за кандидатстване - 1-ва сесия - с краен срок за набиране на проекти 9 март, сесия 2 с краен срок 10 май, сесия 3 с краен срок 12 юли, сесия 4 до 13 септември и сесия 5 с краен срок за набиране на проеки 15 ноември 2011 г.
Бюджет на схемата: 39 116 600 лева

„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”

Проектните предложения се подават без ограничения във времето до изчерпване на обявените финансови средства
Прекратен прием на 16.11.2010 г.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ e да увеличи броят на успешно стартиралите иновативни предприятия, като предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното развитие, а именно в етапа на разработване на базисния иновативен продукт или процес на фирмата в неговата пред-пазарна подготовка – до разработването на опитен образец.
Размер на безвъзмездната финансова помощ - от 40 000 лв. до 391 166 лв.
Размерът на безвъзмездната помощ не трябва да надвишава 90 % от общите допустими разходи по проекта. Останалите 10% от общите допустими разходи по проекта, трябва да бъде финансиран от собствени средства на кандидата.