Минал прием

Повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности

Краен срок за кандидатстване: 20.08.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.054 трябва да се изпълняват на територията на общините Котел, Сунгурларе и Върбица

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.056

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.056 трябва да се изпълняват на територията на община Минерални бани или община Черноочене

Подкрепа за предприемачеството – BG16RFOP002-2.053

Краен срок за кандидатстване: 12.08.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.053 трябва да се изпълняват на територията на община Девня или община Аксаково

Насърчаване на предприемачеството

Краен срок за кандидатстване: 08.10.2018 г. и 10.12.2018 г.

Бюджет: 67 227 768,06 лева

Подобряване на производствения капацитет в МСП

Период за прием на проекти: 17.12.2018 - 21.05.2019 г.

Бюджет: 146 687 250 лева

Развитие на клъстери в България

Период за прием на проекти: 12.12.2016 - 28.04.2017 г.
Бюджет: 39 116 600 лева

Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.

Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

Срок за кандидатстване: 18 януари – 19 май 2017 г.
Бюджет: 97 791 500 лева

Цел: Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия в България за насърчаване на изпълнението на проекти за енергийна ефективност.

Разработване на продуктови и производствени иновации

Краен срок за прием на проекти: 26 септември 2017 г.

Бюджет: 68 454 050 лв.

Цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Период за прием на проекти: 21.11.2017 - 23.04.2018 г.

Бюджет: 71 644 656 лв.

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Бюджет по схемата: 58 674 900 лева

Срок за кандидатстване: 15 август 2016 г.