Минал прием

Схема Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Срок за прием на документи за разработване на иновации: 05.02-05.05.2016 г.
Бюджет: 10 000 000 евро (19 558 300 лв.)

Схема "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" ще финансира проекти за разработване на иновации, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

Схема Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Срок за прием на документи за внедряване на иновации: 23.12.2015 - 04.04.2016

Бюджет: 97 791 500 лева

Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” ще финансира проекти, чието изпълнение води до пазарна реализацияна иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес,  попадащи  в обхвата на изброените по-долу приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация:

• ИКТ и информатика:

− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;

− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри

Схема Подобряване на производствения капацитет на МСП

Бюджет по схемата: 293 374 500 лева
Срок за кандидатстване:

До 8 юли 2015 г. ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства

До 8 септември 2015 г. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства

До 9 ноември 2015 г., САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги

Допустими за финансиране са разходи за:

Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Срок за кандидатстване: 22.10.2013 - 27.12.2013 г.

Бюджет по схемата: 97 791 500 лева
Допустими за финансиране са разходи за:
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи:
- Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, посочени по-долу.

Схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

Период за прием: 15.02.2013 - 16.04.2013 г.

Бюджет на схемата: 19 558 300 лева

Основната цел на процедурата е да  допринесе за създаването и развитието на клъстери в България чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.

Схема „Внедряване на иновации в предприятията”

Период за прием: 8.05 - 10.07.2013 г.

Бюджет по схемата: 88 012 350 лева

Основната цел на схемата е да се повиши конкурентоспосбността  на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация.

Схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Период за прием: 28.06.2012 - 31.10.2013 г.

Бюджет по схемата: 293 374 500 лева

Безвъзмездно финансиране: 30%-50%

Максимален размер на безвъзмездната помощ за един проект:
2 млн. лева

Схема „Инвестиции в зелена индустрия“

Срок за кандидатстване: 17.11.2011 - 15.02.2012 г.

Бюджет по схемата: 78 233 200 лева

Безвъзмездно финансиране: 50 % от инвестициите по проекта
Безвъзмездното финансиране не може да е по-малко от 1 млн. лв. и повече от 4 млн. лв

Схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление”

Краен срок за кандидатстване: 28.09.2011 г.

Бюджет по схемата: 48 895 750,00 лева
Безвъзмездно финансиране
75% от общите допустими разходи по проекта, минимален размер - няма, максимален размер - 391 166 лв.

Основна цел
на процедурата е да насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в българските предприятия като основен фактор за тяхното конкурентноспособно развитие.

Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Срок за кандидатстване: 19.09.2011 - 20.12.2011 г.

Бюджет по схемата: 97 791 500 лева
Допустими за финансиране са разходи за:
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи:
- Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, посочени по-долу.