Минал прием

Схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

Бюджет на схемата: 29 337 450 лева

Основната цел на процедурата е да  допринесе за създаването и развитието на клъстери в България чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.

Схема „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”

Краен срок за кандидатстване - 28.03.2011 г.

Бюджет на схемата: 35 204 940 лева.

Основната цел на схемата е да допринесе за създаване на нови и развитие на вече съществуващи бизнес – инкубатори в България като фактор за подобряване на бизнес средата и инструмент за предоставяне на широк кръг от услуги за насърчаване развитието на предприятията чрез предоставянето на подкрепа за изграждане на необходимата инфраструктура за дейността на бизнес инкубаторите, популяризиране на предоставяните от тях услуги, както и подкрепа за оперативната им дейност, насочена към укрепване на капацитета и установяване на бизнес инкубаторите като устойчиви структури за подкрепа на бизнеса на регионално ниво.

Схема „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания“

Краен срок за кандидатстване - 14.03.2011 г.

Бюджет по схемата: 19 558 300 лева
Основната цел на схемата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания в България чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Схема „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”

Срок за кандидатстване - 1-ва сесия - с краен срок за набиране на проекти 9 март, сесия 2 с краен срок 10 май, сесия 3 с краен срок 12 юли, сесия 4 до 13 септември и сесия 5 с краен срок за набиране на проеки 15 ноември 2011 г.
Бюджет на схемата: 39 116 600 лева

„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”

Проектните предложения се подават без ограничения във времето до изчерпване на обявените финансови средства
Прекратен прием на 16.11.2010 г.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ e да увеличи броят на успешно стартиралите иновативни предприятия, като предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното развитие, а именно в етапа на разработване на базисния иновативен продукт или процес на фирмата в неговата пред-пазарна подготовка – до разработването на опитен образец.
Размер на безвъзмездната финансова помощ - от 40 000 лв. до 391 166 лв.
Размерът на безвъзмездната помощ не трябва да надвишава 90 % от общите допустими разходи по проекта. Останалите 10% от общите допустими разходи по проекта, трябва да бъде финансиран от собствени средства на кандидата.

Схема „Технологична модернизация в големи предприятия”

Краен срок за кандидатстване: 12 януари 2009 г., 16,00 ч.
Бюджет по схемата: 40 000 000 евро
Основна цел на процедурата е оказването на подкрепа на големите предприятия в България в постигането на технологична модернизация чрез насърчаване на инвестициите в ново оборудване и технологии с оглед разширяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността им.

Схема „Технологична модернизация в големи предприятия”

Период за прием на документи: 4 юни - 7 септември 2010 г., 16 часа

Бюджет по схемата: 58 674 900 лева

Безвъзмездно финансиране
50% от общите допустими разходи по проекта, минимален размер 1 млн. лв. и максимален размер 4 млн.  лв.

Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Срок за кандидатстване - 30.12.2010 - 01.04.2011 г.
Бюджет по схемата: 97 791 500 лева

Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Краен срок за кандидатстване 12 януари 2009 г., 16:00 ч.

Основна цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Период за прием на документи: 10 май - 10 август 2010 г., 16 часа

Бюджет по схемата: 97 791 500 лева
Безвъзмездно финансиране, в зависимост от вида на предприятието и района, в който развива дейност, е както следва