Минал прием

Схема „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и услуги”

Срок за кандидатстване - 1-ва сесия - с краен срок за набиране на проекти 7 март, сесия 2 с краен срок 9 май, сесия 3 с краен срок 11 юли, сесия 4 до 12 септември и сесия 5 с краен срок за набиране на проеки 14 ноември 2011 г.


Бюджет по схемата:
48 895 750 лева

Основната цел
на схемата е да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност.

Схема „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

Без краен срок за прием на документи


Бюджет по схемата:
19 558 300 лева

Безвъзмездно финансиране

• за микро и малки предприятия - 70% , минимален размер 50 хил. лв и максимален размер 1 млн.  лв.
• за средни предприятия - 60%, минимален размер 50 хил. лв и максимален размер 1 млн.  лв.

Схема „Покриване на международно признати стандарти”

Краен срок за кандидатстване: 5 януари 2009 г., 16,00 ч.

Бюджет по схемата: 10 000 000 лв.
Основна цел на процедурата е да насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в българските предприятия като основен фактор за тяхното конкурентноспособно развитие.

Схема „Покриване на международно признати стандарти”

Период за прием на документи: 1 юли - 30 септември 2010 г., 16 часа

Бюджет по схемата: 19 558 300 лева
Безвъзмездно финансиране
75% от общите допустими разходи по проекта, минимален размер - няма, максимален размер - 150 хил. лв.

Схема „Покриване на международно признати стандарти”

Крайният срок за подаване на предложения е 15 януари 2008г., 16.00 часа

Схемата за безвъзмездна финансова помощ цели да насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в българските предприятия като основен фактор за тяхното конкурентноспособно развитие.

Размер на безвъзмездната финансова помощ - Минимум 10 000 лева и максимум 100 000 лева

Схема „Технологична модернизация в предприятията”, ОП КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

Крайният срок за подаване на предложения е 22 януари 2008г., 16.00 часа.

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са насочени към модернизация на технологичното оборудване, свързано с разширяване дейността на предприятията и повишаване на конкурентноспособността им, включително подкрепа за продуктова или процесова иновация.

Размер на безвъзмездната финансова помощ - от 50 хил. лв. до 2 млн. лв.

Схема Енергийна ефективност в МСП

Краен срок за кандидатстване - 28.10.2016 г.

Бюджет: 90 млн.евро (176 024 700 лв.)