Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.012

Краен срок за кандидатстване: 20.09.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.012 трябва да се изпълняват на територията на общините Балчик и Генерал Тошево

Подпомагат се проекти за:
Елемент 1 Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятията“ ИЛИ
Елемент 2Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятията – собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица“.
ВАЖНО: Иновациите, които се разработват/внедряват трябва да попадат в някоя от тематичните области на ИСИС.

Бенефициенти

За да бъдат допустими, кандидатите по Елемент 1 трябва да отговарят на следните условия:
• да имат постоянен адрес (в случай на ЕТ), седалище и адрес на управление на територията на общините Балчик и Генерал Тошево и да осъществяват предвидените дейности по проекта на територията на общините Балчик и Генерал Тошево;
• да са малки и средни предприятия.  НЕ СЕ финансират проекти на микро предприятия;
• да са регистрирани след 31.12.2016 г..

За да бъдат допустими, кандидатите по Елемент 2 трябва да отговарят на следните условия:
• да имат постоянен адрес (в случай на ЕТ), седалище и адрес на управление на територията на общините Балчик и Генерал Тошево и да осъществяват предвидените дейности по проекта на територията на общините Балчик и Генерал Тошево;
• да са малки и средни предприятия.  НЕ СЕ финансират проекти на микро предприятия;
• да имат минимум 3 приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.)
• да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
– за малки предприятия >= 750 хил. лв.
– за средни предприятия >= 3 млн. лв.

Допустими за финансиране са разходи за:

По Елемент 1:
1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта – до 50% от общо допустимите разходи по проекта
2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта – до 150 000 лева;
3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
4. Разходи за външни услуги за:
– извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на продуктова и/или производствена иновация;
– защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);
– създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
– изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработваните продуктова и/или производствена иновация;
– разработване на технологии за производство на иновативната продуктова и/или производствена иновация;
– изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативната продуктова и/или производствена иновация;
– наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативната продуктова и/или производствена иновация;
5. Други разходи, в това число:
5.1. Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.
5.2. Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
5.3. Разходи за командировки в страната и чужбина (пътни, дневни и квартирни) на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

По Елемент 2:
1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.
3.Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите – до 30% от общо допустимите разходи по проекта.
– разходи за външни услуги, свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от правоспособен представител по индустриална/интелектуална собственост; превод и други дейности, извършени с цел придобиване на права в други страни; подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; услуги, свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др..;
– разходи за осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за такси за достъп до бази данни, разходи за абонамент за достъп до бази данни;
– разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за такси за достъп до библиотеки, разходи за абонамент за достъп до библиотеки;
ВАЖНО: Разходите за осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки са допустими само за периода на изпълнение на проекта.
– разходи за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например;
– разходи за осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за външни услуги за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания.;
– разходи за осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: такси и разходи за външни услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация.;
– разходи за изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: такси и разходи за външни услуги за изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти .

Безвъзмездно финансиране
• 90% от допустимите разходи по проекта
• минимален размер на БФП – 88 012,35 лева
• максимален размер на БФП – 195 580 лева

Ако кандидатстването по схема „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.012“ представлява интерес за Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проекта.

На етап изпълнение на проекта
3. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ЗУСЕСИФ.
4. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите първоначална лична консултация.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни