Подкрепа за разработване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.013

Краен срок за кандидатстване: 15.11.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.013 трябва да се изпълняват на територията на общините Долни чифлик и Бяла

Подпомагат се проекти за разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятията в някоя от тематичните области на ИСИС.

Кой може да кандидатства:
За да бъдат допустими, кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• да имат постоянен адрес (в случай на ЕТ), седалище и адрес на управление на територията на общините Долни чифлик и Бяла и да осъществяват предвидените дейности по проекта на територията на общините Долни чифлик и Бяла;
• да са малки и средни предприятия.  НЕ СЕ финансират проекти на микро предприятия;
• да са регистрирани след 31.12.2016 г..

Допустими за финансиране са разходи за:
1. Възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта – до 50% от общо допустимите разходи по проекта
2. Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта – до 150 000 лева;
3. Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
4. Външни услуги за:
– извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на продуктова и/или производствена иновация;
– защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);
– създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
– изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработваните продуктова и/или производствена иновация;
– разработване на технологии за производство на иновативната продуктова и/или производствена иновация;
– изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативната продуктова и/или производствена иновация;
– наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативната продуктова и/или производствена иновация;
5. Други разходи, в това число:
5.1. Консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.
5.2. Наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
5.3. Командировки в страната и чужбина (пътни, дневни и квартирни) на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

Безвъзмездно финансиране
• 90% от допустимите разходи по проекта
• минимален размер на БФП – 44 006, 18 лева
• максимален размер на БФП – 352 049,40 лева

Ако кандидатстването по схема „Подкрепа за разработване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.013“ представлява интерес за Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проекта.

На етап изпълнение на проекта
3. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ЗУСЕСИФ.
4. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите първоначална лична консултация.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни