„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”

Проектните предложения се подават без ограничения във времето до изчерпване на обявените финансови средства
Прекратен прием на 16.11.2010 г.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ e да увеличи броят на успешно стартиралите иновативни предприятия, като предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното развитие, а именно в етапа на разработване на базисния иновативен продукт или процес на фирмата в неговата пред-пазарна подготовка – до разработването на опитен образец.
Размер на безвъзмездната финансова помощ – от 40 000 лв. до 391 166 лв.
Размерът на безвъзмездната помощ не трябва да надвишава 90 % от общите допустими разходи по проекта. Останалите 10% от общите допустими разходи по проекта, трябва да бъде финансиран от собствени средства на кандидата.

Кой може да кандидатства
Право да кандидатстват по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ имат предприятия, които отговарят на следните критерии:
• Да са  еднолични търговци или юридически лица,  регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите на Република България;
• Да са регистрирани по съответния ред не по-рано от три години преди датата на кандидатстване по настоящата схема за безвъзмездна помощ;
• Да са малки и средни предприятия, по смисъла на Закона за МСП;
• Да са създадени с основна цел разработване и внедряване на конкретната иновация:
– в случай, че кандидатът е регистриран през последните три месеца преди подаване на проектното предложение, или, макар да е регистриран преди това, не е развивал други дейности различни от научно-изследователска и развойна дейност (НИРД), се приема, че кандидатът отговоря на горното условие ;
– в случай, че кандидатът е развивал и други дейности, то ще се счита за допустим за финансиране по настоящата схема, ако документално установи, че най-малко 15% от общия размер на неговите разходи за дейността през най-малко една от трите години, предшестващи предоставянето на помощта, са за НИРД;
• Иновацията, предмет на проектното предложение по настоящата схема, да е резултат от собствена разработка на собственика(ците) на предприятието (членовете на кооперацията)-кандидат, като кандидатът трябва да представи доказателства за горното.Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за съществяване на следните дейности:
Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес;
Провеждане на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес;
Разработване на технологии за производство, респективно за създаване или осъществяване на иновативни продукти или процеси;
Създаване на промишлен дизайн;
Закрила на индустриалната собственост на национално и международно равнище и необходимата за това експертна помощ:
Изготвяне на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
Организиране на демонстрации, участие в изложения, панаири или други промоционални дейности свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес, включително изработване на интернет страница на предприятието (кооперацията) – бенефициент;
Консултантски и юридически услуги свързани с лицензиране, доходи от права върху индустриална собственост, доставки на технологии и оборудване.
Насоки за кандидатстване и пълен пакет документи, може да изтеглите оттук .
За допълнителни въпроси и разработка на проекти по схемата, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ на телефон 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни