Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.045

13 януари 2020

Краен срок за кандидатстване: 30.11.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.045 трябва да се изпълняват на територията на община Куклен (всички населени места) и населените места от община Асеновград (без административния център)

Допустими за финансиране са разходи за:
• Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения, оборудване, софтуер, представляващи дълготрайни активи с цел подобряване на производствения капацитет на предприятието;
Закупуване и внедряване на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията – до 150 хил. лева;
Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти;
Разходи за услуги за постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с така наречените „съществени изисквания‖ към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти);
Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;
Присъждане на екомаркировката на ЕС;
Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики.
Разходи за услуги за реинженеринг на процесите в предприятията. Стойността на предвидените в проекта разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията не могат да надвишават 50% от общите допустими разходи по проекта.
Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление. Разходите за ре-сертификация са допустими, само когато е налице преминаване към по-висока версия на вече приложен стандарт за управление и само в случай, че вече приложения стандарт за управление не е изтекъл към дата на обявяване на процедурата за подбор.
• Разходи за визуализация – до 2000 лв.

Безвъзмездно финансиране
Проектите се изпълняват под режим „минимална помощ”
• % на БФП – 90%
• минимална сума на БФП – 30 000 лв.;
• максимална сума на БФП – 352 049,40 лв.

Допустими кандидати:
1) Кандидати, които имат постоянен адрес (в случай на ЕТ), седалище и адрес на управление на територията на общините Куклен и община Асеновград без административния център и да осъществяват предвидените дейности по проекта на територията на общините Куклен и община Асеновград без административния център;
2) Кандидатите от територията на община Асеновград следва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);
3) Кандидатите от територията на община Куклен следва да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).
4) Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.);
5) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
– за микро предприятия >= 210 хил. лв.
– за малки предприятия >= 750 хил. лв.
– за средни предприятия >= 3 млн. лв.
6) Да развиват своята основна икономическа дейност в един от следните сектори и кодове по КИД:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

6) Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.

Ако кандидатстването по схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.045“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

Предпроектно проучване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем с условията и процедурата за кандидатстване по програмата
2. Да Ви запознаем с критериите, които дават приоритет при оценката на проектите по схемата и да направим прогноза за броя на точките, които има потенциал да получи проектът при оценка.
На етап кандидатстване
3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Декларациите, които се внасят за оценка.
На етап изпълнение на проекта
4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите първоначална лична консултация.