Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.058

Краен срок за кандидатстване: 20.02.2020 г., 17.00 часа

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.058 трябва да се изпълняват на територията на община Червен бряг или община Искър

Допустими за финансиране са разходи за:
• Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения, оборудване, софтуер, представляващи дълготрайни активи с цел подобряване на производствения капацитет на предприятието;
• Закупуване и внедряване на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията (софтуер и/или хардуер) – до 150 хил. лева;
• Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти;
• Разходи за услуги за постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с така наречените „съществени изисквания‖ към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти);
• Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;
• Присъждане на екомаркировката на ЕС;
• Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики.
• Разходи за услуги за реинженеринг на процесите в предприятията. Стойността на предвидените в проекта разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията не могат да надвишават 50% от общите допустими разходи по проекта.
• Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление. Разходите за ре-сертификация са допустими, само когато е налице преминаване към по-висока версия на вече приложен стандарт за управление и само в случай, че вече приложения стандарт за управление не е изтекъл към дата на обявяване на процедурата за подбор.
• Разходи за визуализация – до 2000 лв.
• Минимална и максимална сума на общите допустимите разходи за един проект – 55 556 лв. и 391 166 лв.

Безвъзмездно финансиране
Проектите се изпълняват под режим „минимална помощ”
• % на БФП – 90%
• минимална сума на БФП – 30 000 лв.;
• максимална сума на БФП – 352 049,40 лв.

Бюджет на приема – 1 955 800 лв.

Допустими кандидати:
1) Кандидати, които имат постоянен адрес (в случай на ЕТ), седалище и адрес на управление на територията на община Червен бряг или община Искър и да осъществяват предвидените дейности по проекта на територията на община Червен бряг или община Искър;
2) Кандидати, които отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).  НЕ СЕ финансират проекти на микропредприятия
3) Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.);
4) които са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
– за малки предприятия >= 750 хил. лв.
– за средни предприятия >= 3 млн. лв.
5) Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в един от следните сектори и кодове по КИД:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Ако кандидатстването по схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.058“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

Предпроектно проучване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем с условията и процедурата за кандидатстване по програмата
2. Да Ви запознаем с критериите, които дават приоритет при оценката на проектите по схемата и да направим прогноза за броя на точките, които има потенциал да получи проектът при оценка.
На етап кандидатстване
3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Декларациите, които се внасят за оценка.
На етап изпълнение на проекта
4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите първоначална лична консултация.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни