Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

Срок за кандидатстване: 18 януари – 19 май 2017 г.
Бюджет: 97 791 500 лева

Цел: Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия в България за насърчаване на изпълнението на проекти за енергийна ефективност.

Допустими кандидати: Големи предприятия, които са:
– търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
– имат поне 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015);
– развиват своята основна дейност в следните сектори по КИД-2008: B „Добивна промишленост”; C „Преработваща промишленост”; D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”; E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” F „Строителство“.

Допустими за финансиране дейности и разходи:
Проектите трябва да се основават на препоръки за енергийна ефективност от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти. Може да включват следните видове дейности:
Елемент А
– Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност (с изключение на мерките, включени за изпълнение по елемент Б на настоящата процедура);
– осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект или основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект (само за режим „регионална инвестиционна помощ”).
Елемент Б
– Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001;
– Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
– Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
– Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;
– Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата);
– Публичност и визуализация;
– Одит на проекта

Размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП):
– Минимален размер на БФП за проект: 500 000 лв.
– Максимален размер на БФП за проект: 2 500 000 лв.

% на БФП:
За Елемент А:
Режим „регионална инвестиционна помощ”
– до 50% за дейности извън ЮЗР (NUTS 2);
– до 25% за дейности в ЮЗР (NUTS 2);
Режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“
– до 45% за всички региони;
За Елемент Б:
Режим „de minimis”
– до 50% от общите допустими разходи по елемента.

Ако кандидатстването по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ представлява интерес за Вашата компания, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата
2. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим предварителна оценка/прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана, Бюджета по проекта и Декларациите, които се внасят за оценка.

На етап изпълнение на проекта
4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

За подробна консултация и разработка на проекти по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, може да се свържете с нас на телефон 0887 63 41 23, 0878 21 16 50 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни