Разработване на продуктови и производствени иновации

Краен срок за прием на проекти: 26 септември 2017 г.

Бюджет: 68 454 050 лв.

Цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

• ИКТ и информатика:
− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;
− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
− Big Data, Grid and Cloud Technologies;
− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
− езикови технологии;
− уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
− използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.
• мехатроника и чисти технологии:
− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
− системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
− вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
− създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
− роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
− проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
− био-мехатроника;
− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).
• индустрия за здравословен живот и биотехнологии:
− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
− производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
− нано-технологии в услуга на медицината;
− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
− „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
− производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
− зелена икономика.
• нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания.

Допустими кандидати:
Предприятия, които са:
– търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
– имат поне три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016)

Като партньори по проекта могат (но не е задължително) да бъдат привлечени научни организации:
а) Акредитирани български висши училища, или
б) Факултети към български висши училища, съгласно чл. 26 от Закона за висшето образование или действащите към факултетите обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование), или
в) Институти или академични специализирани звена на Българската академия на науките, или
г) Експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията, или
д) Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД.

Допустими дейности:
Елемент А
1. Извършване на тествания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б
1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

Допустими разходи:
Елемент А
1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 70% от общо допустимите разходи по проекта.
2. Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, представляващи ДМА, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.
3. Разходи за амортизация за сгради и помещения, за срока на изпълнение на проекта, вписани в активите на кандидата/партньора, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.
4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията:
а) разходи за възлагане на научни изследвания;
б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица – до 40% от общо допустимите разходи по проекта;
в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
5. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията.
6. Разходи за наем на оборудване и инструменти, представляващи ДМА – до 50% от продажната стойност на съответния актив.

Елемент Б (до 50% от общо допустимите разходи по проекта)
1. Разходи за придобиване на ДМА , необходими за разработването на иновацията – до 150 000 лв. (за микро и малки предприятия), до 200 000 лв. (за средни предприятия) и до 250 000 лв. (за големи предприятия).
2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер, необходим за разработването на иновацията – до 100 000 лв.
3. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.
– разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработената иновация
– разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;
– разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработената иновация.

Финансиране
– Минимален размер на БФП за проект: 100 000 лв.
– Максимален размер на БФП за проект: 500 000 лв. за микро и малки предприятия; 750 000 лв. за средни предприятия; 1 000 000 лв. за големи предприятия

% на безвъзмездната финансова помощ: от 25% до 80%
От какво зависи % на БФП вижте от тук

Срок за изпълнение на проектите: 24 месеца

Ако кандидатстването по схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“ представлява интерес за Вашата компания, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата
2. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим предварителна оценка/прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бюджета по проекта и Декларациите, които се внасят за оценка.

На етап изпълнение на проекта
4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

За подробна консултация и разработка на проекти по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, може да се свържете с нас на телефон 0887 63 41 23, 0878 21 16 50 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни