Развитие на клъстери в България

Период за прием на проекти: 12.12.2016 – 28.04.2017 г.
Бюджет: 39 116 600 лева

Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.

Допустими кандидати
1. Клъстери, регистрирани като:
– сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза съгласно Глава втора, Раздел I от същия закон или
– юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
2. Кандидатите следва да са създадени, регистрирани (вписани/оповестени в съответния регистър) преди датата на обявяване на процедурата (12.12.2016).
3. Да са микро, малки или средни предприятия
4. Преди датата на подаване на проекта да са категоризирани за целите на процедурата, като: клъстери в начален етап на развитие или развиващи се клъстери или развити клъстери.
5. Кандидатите трябва да включват следния минимален брой членове:
– клъстери в начален етап на развитие – минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
– развиващи се клъстери – минимум 10 (десет) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и поне едно висше учебно заведение или научно-изследователска организация.
– развити клъстери – минимум 15 (петнадесет) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и поне едно висше учебно заведение или научно-изследователска организация.
6. Допустими за кандидатстване са само клъстери, при които минимум 50% от броя на участващите в клъстера юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по ТЗ или ЗК са микро, малки или средни предприятия и развиват своята основна икономическа дейност в следните сектори на икономиката:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

7. Допустими са само кандидати, които ще реализират проекта в някой от секторите по т.6.

Допустими за финансиране са следните дейности:
По Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера (създаване и ресурсно обезпечаване на клъстера, повишаване капацитета на клъстера чрез участие в семинари, обмен на опит и др.)
По Компонент 2: Дейности за коопериране, създаване на сътрудничества по цялата верига на стойността и за интернационализация и участие в европейски и международни форми на сътрудничество (подпомагане развитието на клъстера, привличането на нови членове, насърчаване на клъстерния маркетинг и др.)
По Компонент 3: Дейности за развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау (ДМА – оборудване за зали за обучения, тренировачни центрове, изграждане на изпитателни лаборатории и ДНА – специализирани програмни продукти, патенти, лицензии и др.)

Допустими за финансиране разходи
– инвестиционни разходи – придобиване на ДМА и ДНА;
– разходи за услуги;
– оперативни разходи.

Финансиране
% на безвъзмездната финансова помощ (БФП)
– БФП по Компонент 1 и Компонент 2 е 80%;
– БФП по Компонент 3 е:
• от 45 до 70% за клъстери, които са микро или малки предприятия;
• от 35 до 65% за клъстери, които са средни предприятия

Минимален размер на БФП – 100 000 лв.
Максимален размер на БФП:
• 391 166 лева за клъстери в начален етап на развитие
• 1 500 000 лева за развиващи се клъстери
• 2 000 000 лева за развити клъстери

Срок за изпълнение на проектите: 18 месеца

Ако кандидатстването по процедура „Развитие на клъстери в България“ представлява интерес за Вашата компания, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата
2. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим предварителна оценка/прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана, Бюджета по проекта и Декларациите, които се внасят за оценка.

На етап изпълнение на проекта
4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

За подробна консултация и разработка на проекти по процедура „Развитие на клъстери в България“, може да се свържете с нас на телефон 0887 63 41 23, 0878 21 16 50 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни