Схема „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания“

Краен срок за кандидатстване – 14.03.2011 г.

Бюджет по схемата: 19 558 300 лева
Основната цел на схемата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания в България чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Кaндидатите по схемата трябва:
• Да са юридически лица или еднолични търговци, със седалище в Република България, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, които произвеждат стоки или извършват услуги, и
• Да са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по смисъла на чл. 28 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
• Да са предприятия, вписани в регистъра, поддържан от Агенцията за хората с увреждания съгласно чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания:
Допустими за финансиране са следните дейности:

По Компонент 1 „Инвестиции“
:
• Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с производствения процес и неговото управление;
• Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау“ или непатентовани технически познания и др., представляващо дълготраен нематериален актив.По Компонент 2 „Услуги“:
• Консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги;
• Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура  – до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
• Визуализация на проекта  – не повече от 5 000 лева;
• Одит на проекта – до 1% от размера на общите допустими разходи по проекта, но не повече от не повече от 6 000 лева.
Финансиране
• Безвъзмездно финансиране по Компонент 1 „Инвестиции“, е: от 70% до 95% за микро и малки предприятия; от 60% до 95% за средни предприятия; от 50% до 95% за големи предприятия
• Безвъзмездно финансиране по Компонент 2 „Услуги“, е: 95%
Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 50 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездното финансиране: до 600 000 лв.

Срок за изпълнение на проекта
– 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по схемата може да намерите в Насоките за кандидатстване оттук:

За допълнителни въпроси по схема „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания”, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон
0887 63 41 23 или e-mail:office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни