Схема Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Срок за прием на документи за разработване на иновации: 05.02-05.05.2016 г.
Бюджет: 10 000 000 евро (19 558 300 лв.)

Схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ ще финансира проекти за разработване на иновации, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

• мехатроника и чисти технологии;

• ИКТ и информатика;

• индустрия за здравословен живот и биотехнологии;

• нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.
Допустими кандидати:

• юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

• които имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения;

• които не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.;

• не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Допустими дейности

1/ Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;

2/ Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;

3/ Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;

4/ Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

5/ Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт или процес;

6/ Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;

7/ Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

8/ Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;

9/ Визуализация на проекта.

Допустими разходи

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта;

2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

4/ Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

5/ Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

6/ Разходи за външни услуги за:

• извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики),свързани с разработването на иновативния продукт или процес;

• защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);

• създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт или процес;

• разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;

• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

• наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт или процес;

7/ Разходи за командировки в страната и чужбина на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

8/ Разходи за визуализация

Финансиране

Минимален размер на помощта: 50 000 лв.

Максимален размер на помощта: 391 166 лв.

Интензитет на помощта – до 90% от общите допустими разходи по проекта.

Срок за изпълнение на проектите: 24 месеца

Ако кандидатстването по схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятията“ представлява интерес за Вашата компания, ние от „Евро програми” ООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване

1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата

2. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим предварителна оценка/прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.

3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана, Бюджета по проекта и Декларациите, които се внасят за оценка.

На етап изпълнение на проекта

4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ПМС 160.

5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

За подробна консултация и разработка на проекти по схема „Подкрепа за иновации в предприятията”, може да се свържете с нас на телефон 0887 63 41 23, 0878 21 16 50 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни