Схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

Период за прием: 15.02.2013 – 16.04.2013 г.

Бюджет на схемата: 19 558 300 лева

Основната цел на процедурата е да  допринесе за създаването и развитието на клъстери в България чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.

По схемата могат да кандидатстват новосъздадени или вече съществуващи клъстери под формата на обединения, които могат да включват:
a) юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
б) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
в) български висши училища;
г) професионални училища и професионални гимназии;
д) БАН и нейни институти и звена;
е) Селкостопанска академия и институти към нея;
ж) Експериментални лаборатории, изследователски институти;
з) Научни организации;
и) Общини и/или Областни администрации

Допустими за финансиране са следните дейности:

По Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера”:
– Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера, изплатени въз основа на трудов договор;
– Режийни разходи и разходи за консумативи за работните помещения на управителното и административно тяло на клъстера;
– Разходи за участия в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за управителното и административно тяло на клъстера.

По Компонент 2 „Дейности за привличане на нови членове в клъстера”:
– Разходи за организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера (включително семинари, конференции, тренинги), насочени към разширяване и развитие на дейността на клъстера, както и към привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера и създаване на мрежи между членовете на клъстера;
– Разходи за създаване на интернет страница и интранет мрежа за нуждите на клъстера, за изграждане на информационна база данни и др.;
– Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на персонала от управителното и административното тяло на клъстера с цел установяване на сътрудничеството с други клъстери, включително в други страни;
– Разходи за участие в национални и международни изложения и панаири – разходи за такси, наем на изложбена площ, транспортиране на експонати, пътни разноски за персонала от управителното и административното тяло на клъстера;
– Разходи за услуги, свързани с извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова стратегия, инвестиционна стратегия, обща стратегия за развитие на клъстера, в случай че клъстерът няма разработени такива;
– Разходи за популяризиране името (марката) на клъстера – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали за клъстера и дейностите му.

По Компонент 3 „Инвестиционен компонент”:
– Разходи за закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи за общи клъстерни дейности – закупуване на оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изпитателни лаборатории, производствени центрове и други, в които ресурсите ще са от полза за всички клъстерни членове и се управляват от клъстерната организация;
– Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности – разходи за закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – специализирани софтуерни приложения, включително софтуерни системи за управление на клъстера, права върху патенти, лицензи, „ноу-хау” и др.;
– Разходи за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и помещения – собственост на клъстера или на член на клъстера чрез извършване на строително монтажни работи (СМР), когато това е непосредствено свързано и необходимо
за въвеждане в експлоатация на дълготрайните материални активи, посочени по-горе – не повече от 20 % от общите допустими разходи по Компонент 3.

Други допустими разходи по схемата:
– Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура – до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
– Разходи за визуализация на проекта – не повече от 5 000 лева;
– Разходи за одит на проекта (извършен от регистриран одитор) – не повече от 10 000 лева.

Финансиране

• Безвъзмездно финансиране по Компонент 1 – до 85 % от стойността на общо допустимите разходи по Компонент 1;
• Безвъзмездно финансиране по Компонент 2 – 65 % от стойността на общо допустимите разходи по Компонент 2;
• Безвъзмездно финансиране по Компонент 3 – 50 % от стойността на общо допустимите разходи по Компонент 3.
• Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за дейности по Компонент 1 и Компонент 2 е до391 166 лева.
• Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект е до 2 000 000 лева.Срок за изпълнение на проектите: 18 месецаПълна информация за реда и условията за кандидатстване по схемата може да намерите в Насоките за кандидатстване оттук.


За разработка на проекти по схемата може да се свържете с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефони 02/448 41 64
, 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни