Схема „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”

Краен срок за кандидатстване – 28.03.2011 г.

Бюджет на схемата: 35 204 940 лева.

Основната цел на схемата е да допринесе за създаване на нови и развитие на вече съществуващи бизнес – инкубатори в България като фактор за подобряване на бизнес средата и инструмент за предоставяне на широк кръг от услуги за насърчаване развитието на предприятията чрез предоставянето на подкрепа за изграждане на необходимата инфраструктура за дейността на бизнес инкубаторите, популяризиране на предоставяните от тях услуги, както и подкрепа за оперативната им дейност, насочена към укрепване на капацитета и установяване на бизнес инкубаторите като устойчиви структури за подкрепа на бизнеса на регионално ниво.

По схемата могат да кандидатстват:
a) Юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, предоставящи консултантски и/или информационни услуги на бизнеса, както и услуги свързани с бизнес инкубиране, или
б) Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, предоставящи консултантски и/или информационни услуги на бизнеса, както и услуги свързани с бизнес инкубиране, или
в) Дружества, създадени съгласно чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите, които могат да включват: ЮЛ, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите; НПО, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел; Общини; Областни администрации; български висши училища; БАН и нейни институти и звена; Селкостопанска академия и институти към нея; експериментални лаборатории, изследователски институти; научни организации; други институции и организации в подкрепа на бизнеса.

Допустими за финансиране са следните дейности:

По Компонент 1 „Инвестиционен компонент“:
– Придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изграждане, преустройство или разширяване на сгради за нуждите на нови или разширяване на вече съществуващи бизнес инкубатори.
– Строителство и строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, преустройство или разширяване на сгради, върху които кандидатът или участник в обединението-кандидат има вещно право, за нуждите на нови или разширяване на съществуващи бизнес инкубатори.
–  Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за дейността на бизнес инкубаторите – закупуване на офис и специализирано оборудване свързано с дейностите и предоставяните услуги от бизнес инкубатора: офис оборудване, оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изпитателни лаборатории, и друго необходимо оборудване във връзка с предоставяните от бизнес инкубатора услуги.

По Компонент 2 „Подкрепа за оперативната дейност на бизнес инкубаторите“:
– Създаване на интернет страница на бизнес инкубатора, както и създаване на виртуални бизнес инкубатори.
– Ресурсно обезпечаване на оперативната дейност на бизнес инкубаторите – осигуряване на необходимия персонал за управление, координация и изпълнение на оперативните дейности на бизнес инкубатора; ресурсно обезпечаване на дейността – осигуряване на необходимите консумативи за оперативните дейности и услугите, предоставяни от бизнес инкубатора.
– Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура – не повече от 10 000 лева;
– Визуализация на проекта – не повече от 5 000 лева;
– Одит на проекта – не повече от 15 000 лева.

Финансиране
• Безвъзмездно финансиране по Компонент 1 „Инвестиции“, е: 70% за микро и малки предприятия; 60% за средни предприятия; 50% за други кандидати
• Безвъзмездно финансиране по Компонент 2 „Подкрепа за оперативната дейност на бизнес инкубаторите“, е: 90% за микро, малки предприятия и средни предприятия; 80% за други кандидати
Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 200 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 1 500 000 лв.

Срок за изпълнение на проекта – 36 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по схемата може да намерите в Насоките за кандидатстване оттук:

За допълнителни въпроси по схема „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон
0887 63 41 23 или e-mail:office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни