Схема Подобряване на производствения капацитет на МСП

Бюджет по схемата: 293 374 500 лева
Срок за кандидатстване:

До 8 юли 2015 г. ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства

До 8 септември 2015 г. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства

До 9 ноември 2015 г., САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги

Допустими за финансиране са разходи за:

•Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.

•Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи.

Безвъзмездно финансиране

• за микро и малки предприятия, които изпълняват проект на територията на Югозападен район на планиране (ЮЗР) – 45%

•за микро и малки предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР – 70%

•за средни предприятия, които изпълняват проект на територията на ЮЗР – 35%

•за средни предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР – 60%

Минимален и максимален размер на помощта

•за микро предприятия – 100 000 лв., 500 000 лв.

•за малки предприятия – 200 000 лв., 750 000 лв.

•за средни предприятия – 300 000 лв., 1 000 000 лв.

Условието за минимален размер на финансовата помощ поставя и долната граница за размера на инвестициите, които кандидатите трябва да реализират, както следва:

За предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР:

•микро предприятия – 142 857,14 лв.;

•малко предприятие – 285 714,29 лв.;

•средно предприятие – 500 000,00 лв.

За предприятия, които изпълняват проект на територията на ЮЗР:

•микро предприятия – 222 222,22 лв.;

•малко предприятие – 444 444,44 лв.;

•средно предприятие – 857 142,86 лв.

Бенефициенти

За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:

• да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

• да имат седалище в България

• да са микро, малки или средни предприятия

• да имат минимум 3 приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.)

• да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

– за микро предприятия >= 175 хил. лв.

– за малки предприятия >= 750 хил. лв.

– за средни предприятия >= 3 млн. лв.

• да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Още информация за реда и условията за кандидатстване по схема “ Подобряване на производствения капацитет в МСП „, може да намерите в проекта на Насоките за кандидатстване оттук.

Ако кандидатстването по схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ представлява интерес за Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване

1. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките, които може да получи проекта, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.

2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проекта.

На етап изпълнение на проекта

3. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ПМС 118.

4. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

За допълнителни въпроси по схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, може да се свържете с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ООД на телефон 0878 21 16 500887 63 41 23 или e-mail:office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни