Схема „Покриване на международно признати стандарти”

Период за прием на документи: 1 юли – 30 септември 2010 г., 16 часа

Бюджет по схемата: 19 558 300 лева
Безвъзмездно финансиране
75% от общите допустими разходи по проекта, минимален размер – няма, максимален размер – 150 хил. лв.

Основна цел на процедурата е да насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в българските предприятия като основен фактор за тяхното конкурентноспособно развитие.Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
• Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
• Да имат седалище в България;
• Да са научно-изследователски организации – Български висши училища, Българска академия на науките и нейни институти и звена, Селкостопанска академия и институти към нея, Експериментални лаборатории, изследователски институти, Научни организации, Юридически лица с нестопанска цел, които разходват имуществото си за развитието и утвърждаването на науката, техниката и технологиите;
• Имат минимум 1 приключена финансова година (2009 г.)
• Имат годишен оборот (нетни приходи от продажби) за 2009 г. равен на или надвишаващ 80 000 лева.Не са допустими за кандидатстване по схемата предприятия, които:
• Осъществяват дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури”;
• Осъществяват дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение І към Договора за създаване на ЕО;
• Микропредприятия, работещи в неземеделски сектори в селските общини.
• Микропредприятия  – за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
• Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, съгласно КИД – 2008 в сектор С, код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и 11 „Производство на напитки”:
– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”
– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”
– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”
– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”
– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”
– 10.81. „Производство на захар”
– 10.83 „Преработка на кафе и чай”
– 10.9 „Производство на готови храни за животни”
– 11.01. „Производство на спиртни напитки”
– 11.02. „Производство на вина от грозде”
– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”
– 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”
– 11.05. „Производство на пиво”
– 11.06. „Производство на малц”Допустими за финансиране са:
• Дейности за предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на системи за управление, както следва:
– БДС EN ISO 9001:2008,БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS), БДС EN ISO 22000:2006, БДС EN ISO 27001:2007, ISO/IEC 20000-1:2005, СД ISO/TS 16949:2010, БДС EN ISO 13485, БДС EN 15038:2006, SA 8000:2008 (Social accountability 8000). Посоченият списък не е изчерпателен като е допустимо въвеждане и на други системи за управление, но само в случай, че това може да се удостовери със сертификат за съответната въведена система за управление. Не са допустими дейности за въвеждане на OHSAS 18001 – системи за здравословни и безопасни условия на труд.
• Дейности за инвестиции в ново оборудване и нови технологии, които допринасят за въвеждане и/или постигане на съответствие с изискванията на изградената/ите система/и за управление:
– закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА) – оборудване, машини, съоръжения, включително компютърно оборудване, необходимо за работа на специализирания софтуер, посочен по-долу, допринасящи за въвеждането, и/или постигане на съответствие с изискванията на съответната/ите система/и за управление;
– закупуване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер, допринасящ за въвеждането, и/или постигане на съответствие с изискванията на съответната/ите система/и за управление.
• Дейности за сертифициране на системи за управление от акредитирани органи по сертификация на система за управление.
• Дейности за предоставяне на професионални съвети и консултации, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски – международни стандарти в следните области:
– CE маркировки
– Продуктови стандарти IFS (International Food Standard) и BRC (British Retail Consortium)
– Оценка на съответствието – подкрепа на предприятията за доказване на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти, определящи изисквания към тях.
• Дейности за инвестиции в ново оборудване и технологии, допринасящи за постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти:
– контролни системи – подкрепа на предприятията за закупуване на оборудване за оценка на съответствието (дълготрайни материални активи) – еталонно оборудване, технически средства за измерване и изпитване, подкрепа за въвеждане на взаимосвързани или взаимодопълващи се елементи от оборудване, необходими за демонстриране на съответствие с наблюдавани и/или контролни параметри (характеристики), както и компютърно оборудване, необходимо за работа на специализирания софтуер, посочен по-долу.
– закупуване на дълготрайни нематериални активи – подкрепа на предприятията за закупуване на специализиран софтуер, допринасящ за постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти.
• Дейности за удостоверяване на съответствието на продукти с европейски / международни стандарти
• Дейности за предоставяне на професионални съвети и консултации, пряко свързани с въвеждането на добри производствени практики, като:
– анализ на състоянието на предприятието и организацията на процесите; разработване на процедури, насоки, правила за въвеждане и прилагане на добри производствени практики; стратегии и планове за действие за преодоляване на пропуските/проблемите, установени при анализа на състоянието и др. пряко свързани с въвеждането на ДПП.
• Дейности за инвестиции в ново оборудване и технологии, допринасящи за въвеждане, и/или постигане на съответствие с изискванията на добри производствени практики:
– закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА) – ново оборудване, машини, съоръжения, включително компютърно оборудване, необходимо за работа на специализирания софтуер, посочен по-долу, допринасящи за въвеждането на добри производствени практики;
– закупуване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер, допринасящ за въвеждането на добри производствени практики.
• Дейности за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики
– одит на състоянието – първоначален одит за установяване на съответствието на действащата система/продукт с изискванията на конкретния стандарт и анализ на настоящото състояние;
– разработване на документация – процедури, оперативни документи, наръчник по качеството, техническо/и досие/та, насоки, правила и др.;
– поетапно внедряване на разработените документи и процедури;
– провеждане на обучения, инструктажи, извършване на одити на елементите от съответния стандарт/добра производствена практика, подготовка на продукта/ите за изпитвания;
– извършване на корективни действия като резултат от проведен сертификационен одит и/или извършена оценка и удостоверяване на съответствието на продукти;
– други в зависимост от спецификата на съответния стандарт, както и конкретните изисквания на бенефициента.
• Други допустими дейности, пряко свързани с изпълнението на проектите по процедурата:
– Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура – до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
– Визуализация на проекта – не повече от 5 000 лева;
– Одит на проекта – не повече от 1 500 лева.
Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по схемата може да намерите в Насоките за кандидатстване оттук.
За разработка на проекти по схема „Покриване на международно признати стандарти”, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни