Схема „Покриване на международно признати стандарти”

Краен срок за кандидатстване: 5 януари 2009 г., 16,00 ч.

Бюджет по схемата: 10 000 000 лв.
Основна цел на процедурата е да насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в българските предприятия като основен фактор за тяхното конкурентноспособно развитие.
Финансиране
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект следва да бъде в следните граници:
• Минимален размер: 10 000 лева.
• Максимален размер: 100 000 лева.Размерът на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект е не повече от 50 % от общите допустими разходи по проекта.

Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:

• Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
• Да имат минимум 1 приключена финансова година преди датата на обявяване началото на процедурата за подбор на проекти;
• Да имат седалище в България;
• Да имат годишен оборот (нетни приходи от продажби) за 2007 г., равен на или надвишаващ 100 000 лева;С предимство ще бъдат оценявани предприятия, които имат над 30 % среден годишен оборот от експортна дейност за последните две години, предшестващи годината на кандидатстване.Не са допустими за кандидатстване по схемата предприятия, които:
• Осъществяват дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури”;
• Осъществяват дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение І към Договора за създаване на ЕО;
• Микропредприятия, работещи в неземеделски сектори в селските общини.
• Микропредприятия  – за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
• Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, съгласно КИД – 2008 в сектор С, код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и 11 „Производство на напитки”:
– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”
– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”

– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”
– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”
– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”
– 10.81. „Производство на захар”
– 10.83 „Преработка на кафе и чай”
– 10.9 „Производство на готови храни за животни”
– 11.01. „Производство на спиртни напитки”
– 11.02. „Производство на вина от грозде”
– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”
– 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”
– 11.05. „Производство на пиво”
– 11.06. „Производство на малц”Допустими за финансиране са разходи за:
Консултантски услуги – за  предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка и  въвеждане на системи за управление (СУ) и международно признати стандарти в предприятието;
Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в оборудване и нови технологии, задължително свързани с  постигане на съответствие с изискванията на СУ и/или международно признатите стандарти.
Услуги за сертифициране на СУ или за изпитване за удостоверяване на съответствието.Задължителен резултат от реализацията на всички проекти е придобиването на сертификат или еквивалентен документ за съответствие, т.е. проектът задължително трябва да предвижда извършване на сертифициране и/или изпитване за удостоверяване на съответствието.

Важно: Общият размер на разходите за услуги по проекта може да бъде 100 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 50 000 лв.

Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по схемата може да намерите в Насоките за кандидатстване оттук.

За разработка на проекти по мярката, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни