Схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление”

Краен срок за кандидатстване: 28.09.2011 г.

Бюджет по схемата: 48 895 750,00 лева
Безвъзмездно финансиране
75% от общите допустими разходи по проекта, минимален размер – няма, максимален размер – 391 166 лв.

Основна цел
на процедурата е да насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в българските предприятия като основен фактор за тяхното конкурентноспособно развитие.
Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
• Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
• Да имат седалище в България;
• Имат минимум 1 приключена финансова година (2010)

• Имат годишен оборот за последната финансова година (2010) равен на или надвишаващ 150 000 лева.

Не са допустими за кандидатстване по схемата предприятия, които:
• Осъществяват дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури”;
• Осъществяват дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение І към Договора за създаване на ЕО;
• Микропредприятия, работещи в неземеделски сектори в селските общини.
• Микропредприятия  – за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
• Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, съгласно КИД – 2008 в сектор С, код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и 11 „Производство на напитки”:
– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”
– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”

– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”
– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”
– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”
– 10.81. „Производство на захар”
– 10.83 „Преработка на кафе и чай”
– 10.9 „Производство на готови храни за животни”
– 11.01. „Производство на спиртни напитки”
– 11.02. „Производство на вина от грозде”
– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”
– 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”
– 11.05. „Производство на пиво”
– 11.06. „Производство на малц”
Допустими проекти
1. Въвеждане и сертифициране на международни стандарти: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 20000, ISO 13485, ISO/TS 16949 и др. Не е допустимо  въвеждането на  OHSAS 18001 – системи за здравословни и безопасни условия на труд.
2. Получаване на CE маркировки, екомаркировки; постигане на продуктови стандарти IFS (International Food Standard) и BRC (British Retail Consortium); оценка на съответстието;
3. Въвеждане и удостоверяване на добри производствени практики (GMPs);
4. Внедряване на системи за управление на ресурсите в предприятията (ERP) и/или системи за управление на работа с клиенти (CRM), и/или системи за управление на производствените процеси и ресурси (MOM).
Допустими разходи
Допустими по настоящата процедура са разходи за:
а) Консултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на стандартизирани системи за управление; предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ и/или разработване и внедряване на софтуерни системи за управление на: 1) ресурсите в предприятията (ERP системи); 2) работата с клиенти (CRM системи); 3) производствените ресурси (MOM системи); 4) друг вид системи за управление на предприятията; и/или консултантски услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти; и/или консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри производствени практики;
б) Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и нови технологии, които допринасят за постигане на съответствие с изискванията на стандартизираната/е система/и за управление и/или за постигане на съответствие на продукти с изискванията на европейски/международни стандарти, и/или за въвеждане и/или постигане на съответствие с изискванията на добри производствени практики, както и за насърчаване на инвестициите в софтуерни системи за управление на: 1) ресурсите на предприятията (ERP системи); 2) работата с клиенти (CRM системи); 3) производствените ресурси (MOM системи); 4) друг вид системи за управление на предприятията.
в) Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на съответствието на продукти с европейски/международни стандарти и/или за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики.
Други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проектите по схемата:
а) Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по схемата – до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
б) Визуализация на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лева.

За разработка на проекти по схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление
”, може да се свържeте с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни