Схема „Покриване на международно признати стандарти”

Крайният срок за подаване на предложения е 15 януари 2008г., 16.00 часа

Схемата за безвъзмездна финансова помощ цели да насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в българските предприятия като основен фактор за тяхното конкурентноспособно развитие.

Размер на безвъзмездната финансова помощ – Минимум 10 000 лева и максимум 100 000 лева

Размерът на безвъзмездната помощ не трябва да надвишава 50 % от общите допустими разходи по проекта. Остатъкът – минимум 50 % от общите допустими разходи по проекта, трябва да бъде финансиран от собствени средства на кандидата.

Кой може да кандидатства
Кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
• Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
• Да са регистрирани преди 31 декември 2003 г.;
• Да имат седалище в България;
• Да имат годишен оборот (нетни приходи от продажби) за 2006 година, не по-малко от 100 000 лева;
• Да развиват своята дейност в следните сектори от Националния Класификатор на Икономическите Дейности:
Сектор D „Преработвателна промишленост” ;
– Сектор H „Хотели и ресторанти” – само по код на икономически дейности 55 „Хотели и ресторанти”;
– Сектор I – само по код на икономически дейности 63.3 „Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде”;
– Сектор K – само по код на икономически дейности 72 „Дейности в областта на компютърните технологии” .

Дейностите, които ще получат безвъзмездно финансиране, включват:
Консултантски услуги – за предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка и въвеждане на системи за управление (СУ) и международно признати стандарти в предприятието (ISO, CE маркировка);
•  Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в оборудване и нови технологии, задължително свързани спостигане на съответствие с изискванията на СУ и/или международно признатите стандарти;
Услуги за сертифициране на системи за управление или за изпитване за удостоверяване на съответствието.

За допълнителни въпроси и разработка на проекти по схемата, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ на телефон 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни