Схема „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”

Срок за кандидатстване – 1-ва сесия – с краен срок за набиране на проекти 9 март, сесия 2 с краен срок 10 май, сесия 3 с краен срок 12 юли, сесия 4 до 13 септември и сесия 5 с краен срок за набиране на проеки 15 ноември 2011 г.
Бюджет на схемата: 39 116 600 лева
Целта на схемата е да насърчи развитието на стартиращите предприятия с висок иновативен потенциал като им предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в икономиката.

Финансиране
• Размерът на безвъзмездната помощ не трябва да надвишава 90 % от общите допустими разходи по проекта

• Минимален размер – 40 000 лв., максимален размер – 391 166 лв.
Кой може да кандидатства
Право да кандидатстват по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ имат предприятия, които отговарят на следните критерии:
• Да са  еднолични търговци или юридически лица,  регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите на Република България;
• Да са регистрирани по съответния ред не по-рано от три години преди датата на кандидатстване по настоящата схема за безвъзмездна помощ;
• Да са микро, малки и средни предприятия, по смисъла на Закона за МСП;
• Да разработват иновативни продукти, процеси или услуги с потенциал за внедряване в икономиката, като кандидатите следва да докажат наличието на експертиза в областта, към която се отнася предложената иновация, както и капацитет за нейното разработване, и
• При разработването на иновативните продукти/процеси/услуги, кандидатът не нарушава чужди права върху интелектуална собственост.По процедурата ще бъдат финансирани с предимство проектни предложения за разработване на иновации, отнасящи се към следните области: информационни технологии; еко и енергоспестяващи технологии; технологии, свързани със здравето.

Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за съществяване на следните дейности:
• Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт, процес или услуга, в случай че такива не са налични към момента на кандидатстване.
• Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, както и извършване на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на иновативния продукт, процес или услуга;
• Създаване или финализиране на опитен образец, функционални тестове на нови продукти, процеси или услуги;
• Разработване на технологии за производство, респективно създаване или осъществяване на иновативния продукт, процес или услуга;
• Разработване на промишлен дизайн;
• Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – извършване на проучвания от Патентно ведомство на Република България или от лицензиран представител по индустриална собственост, както и дейности за изготвяне на патентно досие, заявка за полезен модел или дизайн на национално и международно ниво;
• Изработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт, процес или услуга;
• Организиране на демонстрации, участия в изложения, панаири или други промоционални дейности, свързани с популяризиране на иновативния продукт, процес или услуга;
• Разработване на интернет страница на бенефициента за популяризиране на разработената иновативна идея и намиране на потенциални инвеститори за внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;
• Консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране, доходи от права върху индустриална собственост, доставка на технологии и оборудване.
• Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура

Срок за изпълнение на проекта до 24 месеца

Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по схемата може да намерите в Насоките за кандидатстване оттук .

За допълнителни въпроси по схемата, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефони 02/448 41 64, 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни