Схема „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

Без краен срок за прием на документи


Бюджет по схемата:
19 558 300 лева

Безвъзмездно финансиране

• за микро и малки предприятия – 70% , минимален размер 50 хил. лв и максимален размер 1 млн.  лв.
• за средни предприятия – 60%, минимален размер 50 хил. лв и максимален размер 1 млн.  лв.

Основната цел на схемата е да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност.

Бенефициенти:
Допустими по схемата са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:
• Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите,

• Да имат седалище в България,
• Да са създадени до 3 години преди датата на кандидатстване,
• Да са микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за МСП
В допълнение към горните изисквания, допустими за финансиране по настоящата процедура са  кандидатите, които:
• внедряват иновативни продукти, процеси или услуги, създадени от кандидата или апортирани в капитала на кандидата от патентопритежателя/притежателя на свидетелството за полезен модел или създадени въз основа на договор, по който кандидатът е възложител, и
• притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел за внедрявания по проекта иновативен продукт/процес, а  в случаите на внедряване на иновативна услуга – притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел върху продукт/процес, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата, или са подали заявка за патент за изобретение за внедрявания чрез проекта продукт/процес в Патентно ведомство, а  в случаите на внедряване на иновативна услуга – са подали в Патентно ведомство заявка за патент за изобретение за продукта/процеса, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата. Датата на подаване на заявката за патент трябва да е преди датата на подаване на проектното предложение, и
• при внедряването на иновативните продукти/процеси/услуги не нарушават права върху чужда интелектуална собственост.

Допустими разходи:

Инвестициoнни разходи
• Закупуване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси или услуги;
• Закупуване на комплектни възли, агрегати и детайли, които се възлагат при създаване на части от или на цялата поточна линия за производство на иновативния продукт / реализация на иновативния процес;
• Разходи за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или  производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР) – до 30% от общите допустими разходи по проекта;
• Придобиване на дълготрайни нематериални активи, пряко свързани с внедряването на иновативни продукти.Разходи за услуги
• Услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за създаване или реализиране на иновативния продукт, процес или услуга;
• Разработване на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния продукт, процес или услуга;
• Разработване на бизнес и маркетингови стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти, процеси, услуги – извършване на маркетингови проучвания и анализи, планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите, развитие на дистрибуционни мрежи;
• Консултантски и юридически услуги, свързани със защита на правата върху интелектуална собственост по внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси/услуги;
• Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга.

Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по схемата може да намерите в Насоките за кандидатстване оттук.

За разработка на проекти по мярката, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни